INFORMACJA W SPRAWIE USTAWY

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach ma na celu uporządkowanie i usystematyzowanie regulacji w zakresie współpracy finansowej organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Nowelizacja dokonuje zmian w wielu obszarach regulowanych ustawą, a w szczególności:

1) wprowadza nowe mechanizmy współpracy finansowej i pozafinansowej między sektorem a administracją publiczną, 

2) wprowadza możliwość zlecania zadań w formie regrantingu polegającego na przekazaniu otrzymanej przez organizację pozarządową lub podmiot kościelny dotacji  za wiedzą i zgodą organu, który udzielił dotacji innym organizacjom w celu realizacji zadania publicznego, 

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom z PROW 2014 - 2020. Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla młodych rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

 

 

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

O premie może się starać osoba, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
  • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem,
  • młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Źródło: ARiMR

Czytaj także:

Jaka pomoc dla Młodego Rolnika? - sprawdź uaktualnioną listę
Prawie 3 tys. osób dostanie dodatkowe premie dla młodego rolnika
Premie dla młodych rolników - dokumenty aplikacyjne

Projekt nowej ustawy o planowaniu zakłada priorytet dla rozwoju komunikacji zbiorowej, rowerowej i pieszej. - To, że do tej pory łatwiej było w Polsce zbudować drogę niż trasę rowerową, świadczy o postawieniu na głowie priorytetów - mówi psycholog transportu Jacek Grunt-Mejer.

Transport w Polsce nie rozwija się w sposób zrównoważony. Kupujemy coraz więcej samochodów, a udział komunikacji zbiorowej w ruchu się zmniejsza. Efektem jest m.in. mocne przekroczenie unijnych norm zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu w największych polskich miastach.

Częścią problemu jest pogłębiająca się suburbanizacja - miasta coraz bardziej rozlewające się na przedmieścia trudno obsłużyć transportem publicznym.


Problem bezrobocia w grupie osób po 50. roku życia narasta z roku na rok. Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatnich 8 lat liczba Polaków w wieku 50-64 lat wzrosła o 1,3 mln i osiągnęła poziom ponad 8,1 mln.

Co czwarty zarejestrowany bezrobotny znajduje się w tym przedziale wiekowym. Dlatego urzędy pracy przygotowały specjalne programy ułatwiające powrót na rynek pracy.

 

Bez rejestracji

Nawet, jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani jako osoba bezrobotna, to w powiatowym urzędzie pracy przysługuje nam dostęp do informacji o sytuacji na rynku pracy, ogólnie dostępnych ofertach pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.

Jeżeli mamy ochotę skorzystać z zajęć aktywizacyjnych uczących aktywnego poszukiwania pracy oraz porad grupowych i indywidualnych, musimy udać się do wojewódzkiego urzędu pracy.


Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020