W dniu 8.09.2015 r. z inicjatywy LGD PROGRES zorganizowaliśmy spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Komornikach przy ul. Stawnej 7 z przedstawicielami rolników. Prezes Zarządu Władysław Harasimowicz przedstawił założenia PROW 2014-2020 oraz Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną. W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka WODR p. Marzena Wosiewska. Musimy tutaj podkreślić, iż mimo wykonania wielu czynności dotyczących informowania zainteresowanych frekwencja na spotkaniu nas zupełnie nie zadowoliła. Chciałbym dodać, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich nie jest programem dla LGD PROGRES ale dla mieszkańców Komornik i Puszczykowa. Zamierzamy zweryfikować formę powiadamiania i zainteresowania mieszkańców naszych gmin o poczynaniach Stowarzyszenia. ( Zdjęcia >Galeria).

Władysław Harasimowicz

   

 

W dniu 27.08.2015 r. odbyło się spotkanie z p. Wójtem Janem Brodą i sołtysami Gminy Komorniki w ramach zaplanowanego cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących okresu programowania  2014-2020. Głównym tematem spotkania było omówienie projektu LGD PROGRES dotyczącego bezobsługowych stacji rowerów dla obszaru działania Komorniki Puszczykowo i ujęcia tej propozycji w LRS. Projekt pt. Nowa misja-niska emisja" przedstawił i omówił Prezes Zarządu LGD PROGRES Władysław Harasimowicz. Jest to nowe podejście do okresu programowania z uwagi na fakt możliwości aplikowania o środki unijne organizacji pozarządowych. Nasze przedsięwzięcie znakomicie wpisuje się w Program Rozwoju Ekonomii Społecznej mogące dać zatrudnienie osobom z tzw. grup defaforyzowanych a szczególnie osobom 50+ i niepełnosprawnym. Sołtysi zadeklarowani pomoc przy opracowywaniu wniosku. (> Galeria).

Władysław Harasimowicz

W dniach 26-28.10. 2015 r. Lgd Progres prowadziło zajęcia - warsztaty w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera pt. Savoir -vivre Nasza codzienność - dla klas 1-3 i "Savoir- vivre. Mój sposób życia - dla klas 4-6, w których uczestniczyło 164 dzieci. Młodzież szkolna szkolna z zainteresowaniem i aktywnie uczestniczyła w naszych warsztatach. Po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali książki oraz dyplomy i certyfikaty. Lgd PROGRES zamierza w roku 2016 zbadać poziom wiedzy naszych słuchaczy za pomocą ankiet ewaluacyjnych. Należy dodać, że przedsięwzięciu naszemu patronuje oraz wspiera Wójt Gminy Komorniki p. Jan Broda. (p. zdjęcia Galeria)

Władysław Harasimowicz                                                                                                                                               Prezes Zarządu LGD PROGRES

 

Nieuchronnie zbliża się termin składania aplikacji i dokumentów o dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader 2014-2020. Kluczowym dokumentem dającym podstawę otrzymania dotacji unijnej jest Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Komorniki-Puszczykowo, którą tworzą mieszkańcy i organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz grupy nie posiadające osobowości prawnej składając Karty projektów w Lgd Progres w formie papierowej na Stawnej 1 lub elektronicznej na adres mailowy podany na naszej stronie internetowej. Niezwykle pomocne informacje uzyskujemy na podstawie ankiet składanych przez mieszkańców zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (zakładka konsultacje społeczne>ankieta zewnętrzna).

Zarząd Lokalnej Grupy Działania informuje, iż z dniem  7 listopada 2015 r. kończy przyjmowanie ankiet i Kart Projektów. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych jak i potencjalnych beneficjentów do wyrażenia swoich opinii o kierunkach wydatkowania środków unijnych.

 Władysław Harasimowicz                                                                                                                                                 Prezes Zarządu LGD PROGRES

 

Fot. Logo PROW 2014-2020

- Nowy budżet na „Modernizację gospodarstw rolnych” jest nieco wyższy niż w poprzednim okresie programowania – powiedział minister Marek Sawicki, który ogłosił dziś w Szczecinie nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla obszarów wsparcia:

rozwój produkcji prosiąt,

rozwój produkcji mleka krowiego,

rozwój produkcji bydła mięsnego.

- Inwestycje poprzez modernizację są bardzo ważne – podkreślił szef resortu dodając, że – obecnie uruchamiane są dwa segmenty: 900 tysięcy na gospodarstwo i 500 tysięcy dla producentów prosiąt, bydła mlecznego i bydła mięsnego, ale niebawem uruchomimy również segment 200 tysięcy złotych na modernizację w ramach zakupu maszyn i urządzeń.

Minister zwrócił uwagę, że w ramach obecnie uruchamianego wsparcia beneficjenci także mogą kupować niezbędne urządzenia.

- Istotna zmiana w odniesieniu do wcześniejszego programu polega na tym, że w ramach uruchamianego dziś poddziałania, rolnicy będą mogli ubiegać się o środki zespołowo – dwa, trzy gospodarstwa i tę pomoc będzie można sumować – podkreślił minister zwracając uwagę, że – jest to kolejny ukłon w stronę tworzenia grup, organizacji, zrzeszeń.

Nabory prowadzone będą w terminie od 19 października do 17 listopada 2015 r.