Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W dniach 9-10.11.2015 r. z inicjatywy Zarządu LGD PROGRES odbyło się Biurze LGD PROGRES ul. Stawna 7 szkolenie grupy doradców dla beneficjentów PROW Leader 2014 2020 obszaru Komorniki - Puszczykowo z dziedziny przedsiębiorczości. Tematem spotkania było: „Biznes Plan dla dokumentacji aplikacyjnych projektów inwestycyjnych dofinansowanych z środków UE w okresie programowania 2014-2020”. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób - mieszkańców naszych gmin, którzy wykazali chęć i zainteresowanie współpracą z LGD PROGRES. Zajęcia prowadził ekspert Andrzej Ebinger. W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow) z zastosowaniem programu Exel i Invest for Excel®. Było to pierwsze z trzech szkoleń dla naszych kandydatów, którzy będą bezpłatnie doradzali beneficjentom  w Komornikach i Puszczykowie zarówno przy tworzeniu jak i rozszerzaniu działalności gospodarczej z udziałem dotacji, z PROW  (zdjęcia > Galeria, agenda szkolenia > Leader > aktualności).

Władysław Harasimowicz

W dniu 17.09.2015 w Domu Kultury w Chomęcicach Prezes Zarządu LGD PROGRES Władysław Harasimowicz spotkał się z grupą przedstawicieli przedsiębiorców gminy Komorniki. Spotkanie miało charakter informacyjno - konsultacyjny i dotyczyło założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020. Omówione zostały również zasady i tryb tworzenia oraz zatwierdzania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Komorniki- Puszczykowo.

Władysław Harasimowicz

W dniu 21.10.2015 r. Prezes Zarządu LGD PROGRES uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez p. Sołtys Plewisk - Małgorzatę Zgołę - "Kobiety a przedsiębiorczość". Spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny gdzie zostały przedstawione założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020. Omówione zostały także zasady tworzenia i zatwierdzania Lokalnej Strategii Rozwoju. Tutaj należy podkreślić zainteresowanie poprzez znakomitą frekwencję oraz merytoryczną dyskusję i wnioski płynące z niej. Efektem spotkania jest pozyskanie do współpracy z LGD w charakterze doradców kilku kandydatur ze środowiska Plewisk. Osoby te będą uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie w dniu 9-10.11.2015 r. i posiądą umiejętności w pisaniu biznes planów dla beneficjentów z naszego obszaru działania. (zdjęcia>Galeria).

Władysław Harasimowicz

Zgodnie z zaplanowanymi terminami w dniu 10.09.2015 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Prezes Zarządu LGD PROGRES Władysław Harasimowicz spotkał się z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców Puszczykowa. Podczas spotkania zostały przedstawione założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020. Uczestnicy zostali powiadomieni o prowadzonych konsultacjach społecznych za pomocą ankiet jak i Kart Projektów, których celem jest zebranie danych, preferencji i pomysłów mieszkańców będących podstawą konstrukcji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Komorniki- Puszczykowo.(Zdjęcia>Galeria).

Włądysław Harasimowicz