Chcielibyśmy podzielić informacją bardzo ważną dla gmin Mosiny, Czempiń i Puszczykowo!

Dotyczy ona wielkiego konfliktu jaki się tworzy: kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego MOSINA – CZEMPIŃ = bezpowrotny brak wody do picia dla Wielkopolski !!!!

A oto najważniejsze wątki i informacje dot. sprawy:

1. Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej (https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25387_

biala_ksiega_ochrony_zloz_kopalin.html) „Białą Księgę Ochrony Złóż Kopalin”, w której nadano złożom węgla brunatnego w okolicy Mosiny i Czempinia (lokalizacja złóż: http://imgur.com/9W97m7c) najwyższy priorytet (strategiczny). W praktyce oznacza to dążenie do takiego usankcjonowania prawnego, aby w każdej chwili można było rozpocząć eksploatację kopalni odkrywkowej (odpowiednie planowanie zagospodarowania, uproszczona procedura wywłaszczeniowa, brak konsultacji społecznych i inne ułatwienia dla władz). Termin składania uwag do dokumentu – 15.12.2015r[A1] .

LGDProgres UE Leader PROW

Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych za pomącą badań ankietowych (ankietowanie bezpośrednie, ankieta on-line) oraz spotkań warsztatowych (spotkania z mieszkańcami LGD, przedsiębiorcami, rolnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych), a także analiz kart projektów potencjalnych beneficjentów oraz wyniki konsultacji indywidualnych (osobistych w biurze LGD, telefonicznych i mailowych).

Formularz uwag

Wniosek SWOT

      W dniu 20.11.2015 r. w Urzędzie Gminy Komorniki odbyło się spotkanie zespołu roboczego d/s LSR. Tematem spotkania było omówienie Raportu podsumowującego badanie społeczne (ankiety) PROW 2014-2020 (konsultacje społeczne>raport dot.ankiety). Należy dodać, iż ankietowanie bezpośrednie rozpoczęliśmy już w miesiącu styczniu i lutym uczestnicząc w spotkaniach wiejskich na terenie Gminy Komorniki.  W kolejnych miesiącach uruchomiliśmy badanie internetowe on-line gdzie odnotowaliśmy 900 wejść. W trakcie spotkania raport został omówiony przez eksperta dra Rafała Kurczewskiego który przedstawił analizę SWOT i wnioski dotyczące celów głównych i szczegółowych LSR. Następnie Prezes Zarządu Władysław Harasimowicz przedstawił wnioski wynikające z analizy Kart projektów jakie wpłynęły do Biura LGD od potencjalnych beneficjentów PROW w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej oraz niekomercyjnych projektów grantowych.

W ostatnim okresie wpłynęły do LGD PROGRES kolejne projekty dotyczące niekomercyjnej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Na zebraniu wiejskim została przedstawiona koncepcja zagospodarowania działki nr 162/2 w Rosnówku. Projekt uwzględnia uatrakcyjnienie i uporządkowanie przestrzeni przy jeziorze.

Powstała koncepcja integruje mieszkańców, proponując im różne aktywności i dzieląc obszar na poszczególne strefy:

- wędkowania (strefa ciszy)

- piknikowania i zabaw stacjonarnych

- aktywności fizycznej, kibicowania i biesiadowania przy ognisku (strefa hałasu)

- wypoczynku 2 cieniu bezpiecznej kąpieli dla dzieci (strefa rodzin)

- plażowania, opalania i kąpieli wodnych

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.