W dniu 21.10.2015 r. Prezes Zarządu LGD PROGRES uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez p. Sołtys Plewisk - Małgorzatę Zgołę - "Kobiety a przedsiębiorczość". Spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny gdzie zostały przedstawione założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020. Omówione zostały także zasady tworzenia i zatwierdzania Lokalnej Strategii Rozwoju. Tutaj należy podkreślić zainteresowanie poprzez znakomitą frekwencję oraz merytoryczną dyskusję i wnioski płynące z niej. Efektem spotkania jest pozyskanie do współpracy z LGD w charakterze doradców kilku kandydatur ze środowiska Plewisk. Osoby te będą uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie w dniu 9-10.11.2015 r. i posiądą umiejętności w pisaniu biznes planów dla beneficjentów z naszego obszaru działania. (zdjęcia>Galeria).

Władysław Harasimowicz

W dniu 17.09.2015 w Domu Kultury w Chomęcicach Prezes Zarządu LGD PROGRES Władysław Harasimowicz spotkał się z grupą przedstawicieli przedsiębiorców gminy Komorniki. Spotkanie miało charakter informacyjno - konsultacyjny i dotyczyło założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020. Omówione zostały również zasady i tryb tworzenia oraz zatwierdzania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Komorniki- Puszczykowo.

Władysław Harasimowicz

W dniu 8.09.2015 r. z inicjatywy LGD PROGRES zorganizowaliśmy spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Komornikach przy ul. Stawnej 7 z przedstawicielami rolników. Prezes Zarządu Władysław Harasimowicz przedstawił założenia PROW 2014-2020 oraz Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną. W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka WODR p. Marzena Wosiewska. Musimy tutaj podkreślić, iż mimo wykonania wielu czynności dotyczących informowania zainteresowanych frekwencja na spotkaniu nas zupełnie nie zadowoliła. Chciałbym dodać, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich nie jest programem dla LGD PROGRES ale dla mieszkańców Komornik i Puszczykowa. Zamierzamy zweryfikować formę powiadamiania i zainteresowania mieszkańców naszych gmin o poczynaniach Stowarzyszenia. ( Zdjęcia >Galeria).

Władysław Harasimowicz

   

 

Zgodnie z zaplanowanymi terminami w dniu 10.09.2015 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Prezes Zarządu LGD PROGRES Władysław Harasimowicz spotkał się z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców Puszczykowa. Podczas spotkania zostały przedstawione założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020. Uczestnicy zostali powiadomieni o prowadzonych konsultacjach społecznych za pomocą ankiet jak i Kart Projektów, których celem jest zebranie danych, preferencji i pomysłów mieszkańców będących podstawą konstrukcji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Komorniki- Puszczykowo.(Zdjęcia>Galeria).

Włądysław Harasimowicz

W dniu 27.08.2015 r. odbyło się spotkanie z p. Wójtem Janem Brodą i sołtysami Gminy Komorniki w ramach zaplanowanego cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących okresu programowania  2014-2020. Głównym tematem spotkania było omówienie projektu LGD PROGRES dotyczącego bezobsługowych stacji rowerów dla obszaru działania Komorniki Puszczykowo i ujęcia tej propozycji w LRS. Projekt pt. Nowa misja-niska emisja" przedstawił i omówił Prezes Zarządu LGD PROGRES Władysław Harasimowicz. Jest to nowe podejście do okresu programowania z uwagi na fakt możliwości aplikowania o środki unijne organizacji pozarządowych. Nasze przedsięwzięcie znakomicie wpisuje się w Program Rozwoju Ekonomii Społecznej mogące dać zatrudnienie osobom z tzw. grup defaforyzowanych a szczególnie osobom 50+ i niepełnosprawnym. Sołtysi zadeklarowani pomoc przy opracowywaniu wniosku. (> Galeria).

Władysław Harasimowicz