LGDProgres UE Leader PROW

Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych za pomącą badań ankietowych (ankietowanie bezpośrednie, ankieta on-line) oraz spotkań warsztatowych (spotkania z mieszkańcami LGD, przedsiębiorcami, rolnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych), a także analiz kart projektów potencjalnych beneficjentów oraz wyniki konsultacji indywidualnych (osobistych w biurze LGD, telefonicznych i mailowych).

Formularz uwag

Wniosek SWOT

W ostatnim okresie wpłynęły do LGD PROGRES kolejne projekty dotyczące niekomercyjnej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Na zebraniu wiejskim została przedstawiona koncepcja zagospodarowania działki nr 162/2 w Rosnówku. Projekt uwzględnia uatrakcyjnienie i uporządkowanie przestrzeni przy jeziorze.

Powstała koncepcja integruje mieszkańców, proponując im różne aktywności i dzieląc obszar na poszczególne strefy:

- wędkowania (strefa ciszy)

- piknikowania i zabaw stacjonarnych

- aktywności fizycznej, kibicowania i biesiadowania przy ognisku (strefa hałasu)

- wypoczynku 2 cieniu bezpiecznej kąpieli dla dzieci (strefa rodzin)

- plażowania, opalania i kąpieli wodnych

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

      W dniu 20.11.2015 r. w Urzędzie Gminy Komorniki odbyło się spotkanie zespołu roboczego d/s LSR. Tematem spotkania było omówienie Raportu podsumowującego badanie społeczne (ankiety) PROW 2014-2020 (konsultacje społeczne>raport dot.ankiety). Należy dodać, iż ankietowanie bezpośrednie rozpoczęliśmy już w miesiącu styczniu i lutym uczestnicząc w spotkaniach wiejskich na terenie Gminy Komorniki.  W kolejnych miesiącach uruchomiliśmy badanie internetowe on-line gdzie odnotowaliśmy 900 wejść. W trakcie spotkania raport został omówiony przez eksperta dra Rafała Kurczewskiego który przedstawił analizę SWOT i wnioski dotyczące celów głównych i szczegółowych LSR. Następnie Prezes Zarządu Władysław Harasimowicz przedstawił wnioski wynikające z analizy Kart projektów jakie wpłynęły do Biura LGD od potencjalnych beneficjentów PROW w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej oraz niekomercyjnych projektów grantowych.

W dniach 9-10.11.2015 r. z inicjatywy Zarządu LGD PROGRES odbyło się Biurze LGD PROGRES ul. Stawna 7 szkolenie grupy doradców dla beneficjentów PROW Leader 2014 2020 obszaru Komorniki - Puszczykowo z dziedziny przedsiębiorczości. Tematem spotkania było: „Biznes Plan dla dokumentacji aplikacyjnych projektów inwestycyjnych dofinansowanych z środków UE w okresie programowania 2014-2020”. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób - mieszkańców naszych gmin, którzy wykazali chęć i zainteresowanie współpracą z LGD PROGRES. Zajęcia prowadził ekspert Andrzej Ebinger. W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali ćwiczenia i zadania związane z metodą (DCF Discounted Cash Flow) z zastosowaniem programu Exel i Invest for Excel®. Było to pierwsze z trzech szkoleń dla naszych kandydatów, którzy będą bezpłatnie doradzali beneficjentom  w Komornikach i Puszczykowie zarówno przy tworzeniu jak i rozszerzaniu działalności gospodarczej z udziałem dotacji, z PROW  (zdjęcia > Galeria, agenda szkolenia > Leader > aktualności).

Władysław Harasimowicz