• Powiaty z siedzibą w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców będą mogły korzystać z finansowania PROW 2014-2020 w ramach lokalnych strategii rozwoju.

• Zmiana w przepisach, to efekt starań podjętych przez Związek Powiatów Polskich.

Jak podaje serwis ZPP "Warto Wiedzieć", dotychczas nie było to możliwe ze względu na zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U poz. 1570).

Wskutek podjętej przez ZPP interwencji w grudniu ubiegłego roku, resort rozwoju wsi przyjął postulat dotyczący zmiany zapisów niekorzystnych dla części środowiska powiatowego i zobowiązał się do jego wprowadzenia przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia. Ministerstwo słowa dotrzymało.

Z przykrością informujemy społeczność Gmin Komorniki i Puszczykowo, iż nasza Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 nie została wybrana do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zostaliśmy poinformowani o tym fakcie pismem Urzędu Marszałkowskiego   nr UM15-6933-UM1510015?15 DOW.052.70.2015. Poniżej podajemy cytat z pisma informujący o tym fakcie:

" uprzejmie informuję, że Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność, przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalana Grupa działania Progres, z powodu wyczerpania limitu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznanego na Województwo Wielkopolskie została niewybrana"

Na pogłębioną analizę i ocenę skutków tej decyzji przyjdzie czas już niedługo ale informujemy, iż podjęliśmy próbę odwołania się od tej decyzji pismem z dnia 12.05.2016 r. O efektach odwołania niezwłocznie zawiadomimy nasza społeczność. 

Władysław Harasimowicz

W dniach 11-12.03.2016 r. zgodnie z planem zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju - Leader w miejscowości Łężeczki odbyło się szkolenie członków Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Lokalnej Grupy Działania Progres.

Program szkolenia:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                               

2. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Progres na lata 2016-2020

3. Organizacja Biura Stowarzyszenia

4. Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Progres

5. Kryteria wyboru operacji, grantów i operacji własnych

6. Karty Oceny wniosków operacji i grantów oraz operacji własnych oraz karty weryfikacji wniosków

7. Procedury odwoławcze w ramach wsparcia w tym w ramach poddziałania 19.2.

W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. (galeria)

Władysław Harasimowicz

 

 

 

 

W dniu 18.05.2015 w  Szreniawie Prezes Zarządu LGD Progres Władysław Harasimowicz spotkał się z przedstawicielami Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego Oddział Wielkopolski w osobach: Kazimiera Szymańska - vice prezes; Wiesław Wentlandt - członek Zarządu i Elżbieta Zawadzka - Przewodnicząca Rady. Tematem obrad było określenie warunków współpracy wykorzystujących potencjał obydwu organizacji. Uczestnicy określili kierunki współpracy w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży w promującej zdrowie jedzenie. Organizacje zamierzają również prowadzić wspólnie certyfikację polskich produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych na podstawie przepisów unijnych. Powyższa problematyka wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Progres na lata 2016-2020. Należy dodać, iż w najbliższym okresie czasu zostanie podpisana umowa o współpracy między naszymi organizacjami. 

Władysław Harasimowicz

W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbył się już kolejny XIII Jarmark Wielkanocny. Licznie przybyli goście mogli zakupić wyroby twórców ludowych oraz rozkoszować różnorodnością wypieków (Galeria>gala).

Na XIII Jarmarku Wielkanocnym LGD PROGRES KOMORNIKI, jako organizator GALI PRODUKTÓW REGIONALNYCH, TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH Leader , objętej patronatem Wójta Gminy Komorniki Jana Brody oraz Burmistrza Puszczykowa Andrzeja Balcerka przyznała nagrody wyróżnienia w następujących kategoriach:

 

1. Wypiek Wielkanocny

I miejsce – Jadwiga Anioła  Rogalinek

II miejsce Arletta Kahla  Kamieniec

III miejsce Michalina  Madej Puszczykowo

 

2. Mięsa Wielkanocne

I miejsce  Józef Malinowski  Rybno

II miejsce  Stefan Słociński  Bukowiec

 

3. Ozdoba Wielkanocna

I miejsce  Maja Krupska  Gorzkie Pole

II miejsce  Paula Koralewska  Poznań

III miejsce  Mirosława Karska  Poznań

 

4. Rękodzieło Wielkanocne

I miejsce  Aleksander Wolanin  Jedlicze

II miejsce   Kazimierz Woźniak   Lipno

III miejsce Małgorzata Żurczak   Luboń

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarzadu LGD Progres