Wstęp

 Konkurs przewiduje utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych (co do zasady starszych) w celu skrócenia liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji, którego najważniejszym elementem, a zarazem punktem wyjścia będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych (ŚCWOS).

Realizacja projektów w ramach konkursu w konsekwencji ma zapewnić by osoby niesamodzielne, w szczególności starsze, miały dostęp do kompleksowego systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania. Ponadto ich celem ma być również poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, w szczególności starszych, w obszarach decydujących o jakości życia, w tym zwłaszcza dających poczucie bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego, a także wsparcie w sposób holistyczny opiekunów faktycznych ww. osób niesamodzielnych.

Idea Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych powstała w odpowiedzi na zdiagnozowaną m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju potrzebę deinstytucjonalizacji opieki medycznej i społecznej, która jest rozumiana jako przejście od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. System wsparcia osób starszych jest również odpowiedzią na problemy starzejącego się społeczeństwa, a jego głównym celem jest zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych i zawodowych osobom niesamodzielnym w tym z chorobami przewlekłymi,
z niepełnosprawnością czy w szczególności w podeszłym wieku oraz ich opiekunom.

Elementy schematu systemu wsparcia osób starszych

W ramach projektu osoba niesamodzielna (co do zasady starsza) wraz z opiekunem faktycznym będzie miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, na który będą składać się następujące usługi:

      I.          

·   Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych, w ramach którego będzie koordynowane wsparcie udzielane uczestnikom poprzedzone ustalonym indywidualnym planem wsparcia, wskazującym możliwości wsparcia w zakresie usług opiekuńczych bądź opieki medycznej oraz realizowany będzie program działań wspierających skierowany w szczególności do opiekunów faktycznych,

·      Dzienny Dom Opieki Medycznej– planowany jako podstawowa forma wsparcia uczestników,

·      mieszkanie wspomagane w ramach opieki wytchnieniowej,

·      hospicjum domowe,

·      dzienny dom pomocy

·      usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  

·      pielęgniarska opieka długoterminowa.

    II.                  ·      hospicjum stacjonarne.

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego na podstawie Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 24/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 14 lipca 2016 r., nr 26/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 26 października 2016 r. oraz nr 31/BGK/2017/PB-WWSII zawartej 21 lipca 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla planujących rozpoczęcie działalności lub utworzenie stanowiska pracy w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

W ramach projektu udzielane są pożyczki oprocentowane na poziomie 0,44% w skali roku, bez wkładu własnego, prowizji i opłat.

Zapraszamy.

Od 10 sierpnia 2017 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków pożyczkowych w ramach Projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II – Makroregion Północno-Zachodni”. Zapraszamy do naszych oddziałów

MIEJSCE: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, Poznań 

 

9.30-10.00 

Powitalna kawa i rejestracja uczestników 

10.00-10.15 

Otwarcie Forum i słowo wstępne 

Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Justyna K. Ochędzan – Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych 

Informujemy, iż z inicjatywy LGD niewybranych do realizacji PROW 2014-2020 skierowaliśmy pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi następującej treści:

 

 

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspolna 30

00-930 Warszawa

 

 

                                   Szanownv Panie Ministrze

 

 

 

Reprezentujemy grupe dwunastu Lokalnych Grup Dtiatania, ktore nie otrzvmaiv/doflnansowanla

w roku 2016 na reallzacje Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w rarnach R/zWOju Lokalnego

Kierowanego przez Spolecznosc (RLKS). Grupy te reprezentuja mieszkanco;'" obszarow wiejskich

z terenu 6 wojewodztw: Dolnoslaskiego, Zachodnicpomorsklego, WielkQPolskiego,

• ' '·1 •

M,azowieckiego i Lubelskiego. Powierzchnia dziatania naszvch grup dzlalanla obejmuje obszar

ponad 1,2 % powierzchni Polski, a llczba ludnosci to ok. 365265 mieszkaricow.

Pytanie, z Jakim wvstepulernv do Ministerstwa Rolnictwa i Rozweju Wsi, brzmi:

ezy Ministerstwo przewiduje kolejny nabór na realizacj~ I,.SRdla Lokalnych Grup Dziatania, które

.., J.

nie otrzymaty dofinansowania w pierwszym rozdaniu? Jesll tak, to kiedy i na jakich warunlkach?

Rozporządzenie PE nr 1303/2013 w art. ~ 3 pkt- 4 daje mpiliwosc wybrania dodatkowvch

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznesc do dnia ~1.12.2917 f:roku. Czy

w takiej sytuacji sarnorzadv Województw będą zobligowane do ogtoszenta :naboru dla

Lokalnych Grup Dziatania, ktore nie zostaty wybrane: w pierwszym'naborze..

Wybor nowych strategii rozwoju ,Iokalnego umozliwi mleszkancom- obszarów wiejskich>rozwój

wielu przedslewzieć i projektów przyczyniajqcych s do wyrównvwania dvsproporcji w.ppziomie

. rozwoju spoteczno-gospodarczego poszczegolnvch obszarow Polski. ,.'

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powvższvch jakże wainych dfla nas kwestii, poniewai lokalna

spotecznosc jui ubolewa nad brakiem rnczllwosci realizacji strategii w bieżącvrn okresie

programowania,

 

Liczqc na rvchta.odpowledz,

 

Dla dużego grona początkujących przedsiębiorców, wybór optymalnego sposobu rozliczania działalności stanowi poważny problem. A to za sprawą nie tylko mnogości dostępnych rozwiązań, ale również faktu, że nierzadko nie wiedzą oni z jakich właściwie opcji mogą skorzystać, na czym polega ich działanie i jakie wiążą się z nimi obowiązki. Dlatego też, za cel niniejszego artykułu postawiliśmy sobie przybliżenie najważniejszych kwestii, dotyczących pełnej księgowości oraz poszczególnych form księgowości uproszczona.