W związku informacją o projekcie 4.5.4 ogłaszamy nabór na partnerów do realizacji projektu "Edukacja ekologiczna."

Info: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 602677734

Pozostałe informacje w tekście poniżej.

LGD Progres

 

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 28 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.                                                                                                                

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 29.12.2017 r. do godziny 15.30.Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

SZCZEGÓŁY KONKURSU - OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarówno ogłoszenie konkursu, jak i nabór wniosków nastąpi w IV kwartale 2017 r.

-ˇ ogłoszenie konkursu – październik 2017 r.

-ˇ nabór wniosków o dofinansowanie – listopad 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie

internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wnioskodawcy będą mogli przesyłać wnioski o dofinansowanie projektu

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu

Informatycznego (LSI-2014+)

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

w obszarze zdrowia na lata 2014-ˇ2020

 

Deinstytucjonalizacja opieki medycznej – proces przejścia od usług

świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na

poziomie lokalnych społeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi

wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z jednej

strony rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności,

z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej.

Myślisz o otwarciu własnego biznesu, ale masz wątpliwości, czy podołasz? Ograniczenia są w tobie – głosi jedna z psychologicznych teorii. Jednak faktem jest, są osoby bardziej lub mniej predysponowane do pracy „na własnym”. Pewne cechy charakteru, geny czy wychowanie mogą ci ułatwić prowadzenie firmy lub przeszkadzać w tym. Niezależnie od wszystkiego, pewne rzeczy można wyćwiczyć lub przezwyciężyć.

 Pierwsza i podstawowa sprawa, to wiara w powodzenie koncepcji. Jeśli nie jesteś do końca przekonany, że twój pomysł na biznes jest dobry, zanim porzucisz etat dopracuj go. Musisz wierzyć, że to się uda. Jeśli ty nie będziesz wierzył, to kto?

Nie chodzi jednak o hurraoptymizm, tylko o przekonanie oparte na solidnych podstawach: znajomości rynku, doświadczeniu – musisz mieć pewność, że to, co chcesz robić, potrafisz robić dobrze, a jeśli do tego dojdzie research, że możesz zrobić coś tak samo profesjonalnie jak konkurencja, ale taniej, to oznacza dobry początek. A jeśli masz pomysł z potencjałem, który jeszcze nie został wyeksploatowany na rynku, tym lepiej – świeże podejście do biznesu często owocuje sukcesem.

 Słownik:

1)    Deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej - są to wszelkie działania podejmowane na rzecz tworzenia różnych form świadczeń zdrowotnych w środowisku lokalnym mających na celu zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych, zawodowych osobom
z chorobami przewlekłymi, osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży;

2)    Dzienny dom opieki medycznej (DDOM) - jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej).
W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych;

3)    Indywidualny plan wsparcia –- plan pracy terapeutycznej z uczestnikiem, tworzony
na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany;

4)    Całościowa Ocena Geriatryczna (COG) – wielowymiarowy, interdyscyplinarny
i zintegrowany proces diagnostyczny służący do określenia problemów zdrowotnych
i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych i społecznych) starszego pacjenta celem oszacowania obszarów deficytów funkcyjnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych;

5)    Osoba korzystająca ze wsparcia – osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) w ramach dziennego domu opieki medycznej;

6)    Koszt pobytu – wszystkie koszty związane z objęciem opieką osób zakwalifikowanych do pobytu w dziennym domu opieki medycznej;

7)    Pobyt w dziennym domu opieki medycznej – korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) świadczonych w dziennym domu opieki medycznej;

8)     Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub wskazane przez osobę zakwalifikowaną do dziennego domu opieki medycznej;

9)  Zespół terapeutyczny – zespół powoływany do kompleksowej opieki nad osobami zakwalifikowanymi do dziennego domu opieki medycznej.

Wstęp

Zgodnie z postanowieniami zatwierdzonego w dniu 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) istnieje możliwość podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, wykluczenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie
z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Program daje możliwość przygotowania, przetestowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych poprawiających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Wsparcie sektora ochrony zdrowia w ramach Programu nastąpi poprzez realizację Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Zgodnie z założeniami, standard dziennego domu opieki medycznej zostanie pilotażowo  przetestowany w ramach PO WER, a następnie upowszechniony z wykorzystaniem środków Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach perspektywy finansowej na lata
2014-2020.