Informujemy, iż z inicjatywy LGD niewybranych do realizacji PROW 2014-2020 skierowaliśmy pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi następującej treści:

 

 

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspolna 30

00-930 Warszawa

 

 

                                   Szanownv Panie Ministrze

 

 

 

Reprezentujemy grupe dwunastu Lokalnych Grup Dtiatania, ktore nie otrzvmaiv/doflnansowanla

w roku 2016 na reallzacje Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w rarnach R/zWOju Lokalnego

Kierowanego przez Spolecznosc (RLKS). Grupy te reprezentuja mieszkanco;'" obszarow wiejskich

z terenu 6 wojewodztw: Dolnoslaskiego, Zachodnicpomorsklego, WielkQPolskiego,

• ' '·1 •

M,azowieckiego i Lubelskiego. Powierzchnia dziatania naszvch grup dzlalanla obejmuje obszar

ponad 1,2 % powierzchni Polski, a llczba ludnosci to ok. 365265 mieszkaricow.

Pytanie, z Jakim wvstepulernv do Ministerstwa Rolnictwa i Rozweju Wsi, brzmi:

ezy Ministerstwo przewiduje kolejny nabór na realizacj~ I,.SRdla Lokalnych Grup Dziatania, które

.., J.

nie otrzymaty dofinansowania w pierwszym rozdaniu? Jesll tak, to kiedy i na jakich warunlkach?

Rozporządzenie PE nr 1303/2013 w art. ~ 3 pkt- 4 daje mpiliwosc wybrania dodatkowvch

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznesc do dnia ~1.12.2917 f:roku. Czy

w takiej sytuacji sarnorzadv Województw będą zobligowane do ogtoszenta :naboru dla

Lokalnych Grup Dziatania, ktore nie zostaty wybrane: w pierwszym'naborze..

Wybor nowych strategii rozwoju ,Iokalnego umozliwi mleszkancom- obszarów wiejskich>rozwój

wielu przedslewzieć i projektów przyczyniajqcych s do wyrównvwania dvsproporcji w.ppziomie

. rozwoju spoteczno-gospodarczego poszczegolnvch obszarow Polski. ,.'

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powvższvch jakże wainych dfla nas kwestii, poniewai lokalna

spotecznosc jui ubolewa nad brakiem rnczllwosci realizacji strategii w bieżącvrn okresie

programowania,

 

Liczqc na rvchta.odpowledz,

 

MIEJSCE: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, Poznań 

 

9.30-10.00 

Powitalna kawa i rejestracja uczestników 

10.00-10.15 

Otwarcie Forum i słowo wstępne 

Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Justyna K. Ochędzan – Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych 

Osób, które decydują się założyć jednoosobową działalność gospodarczą, przybywa z każdym rokiem. Nie powinno to dziwić – w wielu przypadkach samozatrudnienie to jedyna szansa na wyrwanie się z kręgu bezrobocia, czy też rozpoczęcie satysfakcjonującej kariery zawodowej. Niniejszy artykuł kierujemy do wszystkich tych, którzy mają ambicję stać się dla siebie własnymi nie tylko szefami, ale i księgowymi.

 Podjęcie decyzji o tym, aby samodzielnie prowadzić księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej, jest kuszące z jednego, ale za to niezwykle istotnego powodu – w ten sposób można znacząco ograniczyć miesięczne koszty związane z funkcjonowaniem firmy. Wystarczy dobry program księgowy, znajomość podstaw księgowości i przepisów podatkowych, a także ogólna wiedza dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej. Na dodatek, nie jest wymagane w tym kontekście posiadanie jakichkolwiek certyfikatów czy zezwoleń. Przeczytaj nasz poradnik i przekonaj się, że prowadzenie księgowości na własną rękę naprawdę nie musi być problemem.

Dla dużego grona początkujących przedsiębiorców, wybór optymalnego sposobu rozliczania działalności stanowi poważny problem. A to za sprawą nie tylko mnogości dostępnych rozwiązań, ale również faktu, że nierzadko nie wiedzą oni z jakich właściwie opcji mogą skorzystać, na czym polega ich działanie i jakie wiążą się z nimi obowiązki. Dlatego też, za cel niniejszego artykułu postawiliśmy sobie przybliżenie najważniejszych kwestii, dotyczących pełnej księgowości oraz poszczególnych form księgowości uproszczona.

Informujemy, że w niebawem zostaną ogłoszone ogólnopolskie konkursy dla firm na pozyskanie bezzwrotnych dotacji z UE.

temat: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy

wysokość bezzwrotnej dotacji: 70%

ilość środków: 46 000 000,00 zł