Informujemy, że w niebawem zostaną ogłoszone ogólnopolskie konkursy dla firm na pozyskanie bezzwrotnych dotacji z UE.

temat: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

kto może otrzymać dotację: mikro, małe i średnie firmy

wysokość bezzwrotnej dotacji: 70%

ilość środków: 46 000 000,00 zł

 

1. Organizatorzy:
• Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,
• Klub Turystyki Rowerowej PTTK Sigma w Poznaniu.
 
2. Cele Rajdu:
Zwiększenie świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej i zwrócenie uwagi na organizacje oraz przedsiębiorstwa społeczne, które funkcjonują wg zasad Ekonomii Społecznej, a równocześnie zachęcenie do aktywnego i zdrowego relaksu oraz poznania nowych miejsc na mapie Poznania i Wielkopolski.
 

Chcielibyśmy zaproponować cykl artykułów dotyczących działalności gospodarczej na poziomie mikro przedsiębiorstw dla potencjalnych zainteresowanych.

 

 • Czy można założyć działalność gospodarczą pracując na etacie i czy trzeba o tym poinformować pracodawcę?

 • Jak to połączyć, współpracując ze swoim stałym pracodawcą? 

 • Jakie opłaty będziesz musiał ponosić pracując na etacie i posiadając jednocześnie własną działalność gospodarczą?

Może się wydawać, że firmy posiadające niewielką liczbę wiernych klientów nie mają szans w zglobalizowanej rzeczywistości biznesowej. Czy strategia niszy rynkowej to właściwy wybór w dzisiejszych czasach? Wyjaśniamy to krok po kroku.

 Co to jest nisza rynkowa?

Można definiować ją na dwa sposoby. Z punktu widzenia odbiorcy to wąska grupa nabywców poszukująca ściśle określonych korzyści. Można też określić ją bardziej precyzyjnie - jako produkt lub usługę spełniającą specyficzne potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

Strategia przedsiębiorcy wykorzystującego niszę rynkową polega na skoncentrowaniu swojej działalności wokół tych właśnie specyficznych potrzeb i korzyści.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy z LGD Progres.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 31.07.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.08.2017 r. od godziny 00.00 do dnia 15.09.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (31.07.2017 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

 Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 Projekt jest realizowany wyłącznie przez Lokalne Grupy Działania lub w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania. LGD w partnerstwie może wystąpić tylko raz.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.:

 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);
 • staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych[1];
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania[2],
 • inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.

 [1] Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

[2] Z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 10 588 235,29 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 9 000 000,00  PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu:

50 000,00 PLN

Minimalny wkład własny:

Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).