Z przykrością informujemy społeczność Gmin Komorniki i Puszczykowo, iż nasza Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 nie została wybrana do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zostaliśmy poinformowani o tym fakcie pismem Urzędu Marszałkowskiego   nr UM15-6933-UM1510015?15 DOW.052.70.2015. Poniżej podajemy cytat z pisma informujący o tym fakcie:

" uprzejmie informuję, że Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność, przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalana Grupa działania Progres, z powodu wyczerpania limitu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznanego na Województwo Wielkopolskie została niewybrana"

Na pogłębioną analizę i ocenę skutków tej decyzji przyjdzie czas już niedługo ale informujemy, iż podjęliśmy próbę odwołania się od tej decyzji pismem z dnia 12.05.2016 r. O efektach odwołania niezwłocznie zawiadomimy nasza społeczność. 

Władysław Harasimowicz

W dniu 18.05.2015 w  Szreniawie Prezes Zarządu LGD Progres Władysław Harasimowicz spotkał się z przedstawicielami Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego Oddział Wielkopolski w osobach: Kazimiera Szymańska - vice prezes; Wiesław Wentlandt - członek Zarządu i Elżbieta Zawadzka - Przewodnicząca Rady. Tematem obrad było określenie warunków współpracy wykorzystujących potencjał obydwu organizacji. Uczestnicy określili kierunki współpracy w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży w promującej zdrowie jedzenie. Organizacje zamierzają również prowadzić wspólnie certyfikację polskich produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych na podstawie przepisów unijnych. Powyższa problematyka wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Progres na lata 2016-2020. Należy dodać, iż w najbliższym okresie czasu zostanie podpisana umowa o współpracy między naszymi organizacjami. 

Władysław Harasimowicz

W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbył się już kolejny XIII Jarmark Wielkanocny. Licznie przybyli goście mogli zakupić wyroby twórców ludowych oraz rozkoszować różnorodnością wypieków (Galeria>gala).

Na XIII Jarmarku Wielkanocnym LGD PROGRES KOMORNIKI, jako organizator GALI PRODUKTÓW REGIONALNYCH, TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH Leader , objętej patronatem Wójta Gminy Komorniki Jana Brody oraz Burmistrza Puszczykowa Andrzeja Balcerka przyznała nagrody wyróżnienia w następujących kategoriach:

 

1. Wypiek Wielkanocny

I miejsce – Jadwiga Anioła  Rogalinek

II miejsce Arletta Kahla  Kamieniec

III miejsce Michalina  Madej Puszczykowo

 

2. Mięsa Wielkanocne

I miejsce  Józef Malinowski  Rybno

II miejsce  Stefan Słociński  Bukowiec

 

3. Ozdoba Wielkanocna

I miejsce  Maja Krupska  Gorzkie Pole

II miejsce  Paula Koralewska  Poznań

III miejsce  Mirosława Karska  Poznań

 

4. Rękodzieło Wielkanocne

I miejsce  Aleksander Wolanin  Jedlicze

II miejsce   Kazimierz Woźniak   Lipno

III miejsce Małgorzata Żurczak   Luboń

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarzadu LGD Progres

 

W dniach 11-12.03.2016 r. zgodnie z planem zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju - Leader w miejscowości Łężeczki odbyło się szkolenie członków Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Lokalnej Grupy Działania Progres.

Program szkolenia:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                               

2. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Progres na lata 2016-2020

3. Organizacja Biura Stowarzyszenia

4. Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Progres

5. Kryteria wyboru operacji, grantów i operacji własnych

6. Karty Oceny wniosków operacji i grantów oraz operacji własnych oraz karty weryfikacji wniosków

7. Procedury odwoławcze w ramach wsparcia w tym w ramach poddziałania 19.2.

W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. (galeria)

Władysław Harasimowicz

 

 

 

 

W dniu 29.03.2016 r. w Komornikach odbyło się Zwyczajne zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Progres. Komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli pracy Zarządu za rok 2015 rekomendując zebranym udzielenie absolutorium. Po dyskusji, która skupiła się głównie nad sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia odbyło się głosowanie w wyniku którego udzielono absolutorium Zarządowi. Prezes Zarządu przedstawił Zarys programu pracy Stowarzyszenia na rok 2016, który był determinowany ewentualnym wyborem Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu