Chcielibyśmy zaproponować cykl artykułów dotyczących działalności gospodarczej na poziomie mikro przedsiębiorstw dla potencjalnych zainteresowanych.

 

 • Czy można założyć działalność gospodarczą pracując na etacie i czy trzeba o tym poinformować pracodawcę?

 • Jak to połączyć, współpracując ze swoim stałym pracodawcą? 

 • Jakie opłaty będziesz musiał ponosić pracując na etacie i posiadając jednocześnie własną działalność gospodarczą?

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy z LGD Progres.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 31.07.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.08.2017 r. od godziny 00.00 do dnia 15.09.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (31.07.2017 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

 Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 Projekt jest realizowany wyłącznie przez Lokalne Grupy Działania lub w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania. LGD w partnerstwie może wystąpić tylko raz.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.:

 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);
 • staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych[1];
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania[2],
 • inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.

 [1] Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

[2] Z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 10 588 235,29 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 9 000 000,00  PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu:

50 000,00 PLN

Minimalny wkład własny:

Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Parlament uchwalił ustawę o zmianie przepisów dotyczących Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Gospodarka finansowa samorządów będzie teraz badana nie tylko pod względem zgodności z prawem, ale także rzetelności, gospodarności i celowości. Co to oznacza dla NGO współpracujących z samorządami?

Na podpis prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (uchwalona przez sejm 9 czerwca i przyjęta bez poprawek przez senat – 22 czerwca 2017 r.).

Zmian jest kilka, m.in. rozszerzono pole kontroli, którą może przeprowadzić Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z nowymi przepisami izby będą kontrolować gospodarkę finansową samorządów na podstawie kryterium zgodności z prawem, rzetelności, gospodarności i celowości (art. 5. zmienionej ustawy)

 Czy i jak wpłynie to na sytuację organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecane przez samorządy?

– Wszystkie zmiany w prawie, które dotyczą samorządu mają wpływ na organizacje pozarządowe – mówi Ewa Gałka, prezeska Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. – Po pierwsze dlatego, że organizacje są częścią samorządu jako wspólnoty, a po drugie – jak wynika z badań – samorząd jest dla NGO podstawowym partnerem do współpracy.

Podstawowym zadaniem RIO jest kontrola jednostek samorządu terytorialnego. Jednak jeśli organizacja otrzymuje od samorządu dotacje na realizację zadań publicznych (na poziomie gminy, powiatu, województwa), RIO może też skontrolować NGO.

Jeśli więc organizacja otrzymała od samorządu dotację, a RIO zechce przyjrzeć się bliżej gospodarce finansowej danego samorządu – można się spodziewać, że kontrola zawita także do NGO.

zobacz: RIO: Organizacja do kontroli!

Informacje o naborze

 Czekamy cierpliwie na wynik oceny merytorycznej wniosku złożonego przez naszą organizację wraz z Stowarzyszeniem "Orchidea" i Spółdzielnią Socjalną "LUPA".


Na co i kto może składać wnioski.

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Projekt może być realizowany wyłącznie przez Lokalną Grupę Działania lub w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Progres.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
 3. Projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych.
 4. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1, 2 lub 3).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 6 705 882,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 6 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł
Wkład własny: 5%

p

Dane osobowe są dla organizacji jak… powietrze dla człowieka: otaczają Was, czy tego chcecie, czy nie, i są niezbędne do prowadzenia działalności. Chociaż podejścia organizacji do wykorzystywania danych osobowych bywają diametralnie różne, organizacje łączy to, że mają w tym zakresie konkretne obowiązki prawne, a także szczególną odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Jeśli nie chronicie odpowiednio danych osobowych, narażacie samych siebie na sankcje prawne, a osoby z Waszego otoczenia – pracowników, wolontariuszy, darczyńców, odbiorców działań – na najprzeróżniejsze konsekwencje: od utraty prywatności po zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, gdy dane trafią w niepowołane ręce.

Dlaczego organizacja powinna dbać o ochronę danych osobowych?

Wiele osób traktuje ochronę danych jak (uciążliwy) obowiązek prawny. Tymczasem dbałość o dane osobowe w organizacji jest wyrazem szacunku wobec jej otoczenia, np. prywatności. Lekceważąc tę sferę, narażacie osoby, których dane przetwarzacie, na rozmaite nieprzyjemne konsekwencje. Na przykład wyciek danych osób korzystających z porad prawnych w organizacji zajmującej się prawami osób LGBTQ czy przemocą domową może narazić te osoby na ataki fizyczne czy internetowe. Publikowanie nazwisk prywatnych darczyńców, wolontariuszy czy współpracowników na stronie internetowej bez ich zgody stanowi naruszenie ich prywatności, które może negatywnie przełożyć się np. na relacje w pracy (gdy pracownik wspiera działalność, która nie podoba się pracodawcy).

Zadbanie o odpowiednio wysokie standardy ochrony danych osobowych w organizacji może wiązać się z koniecznością zaangażowania specjalisty od tej tematyki, skutkować kosztami wdrożenia zmian w rozwiązaniach informatycznych (np. żeby dostosować stronę internetową czy system CRM). Wymaga też – co jest chyba jeszcze trudniejsze niż wygospodarowanie środków na opłacenie prawnika – czasu i zaangażowania zespołu na przeprowadzenie analiz, wypracowanie rozwiązań i procedur, przeszkolenie i wsparcie zespołu. Nie liczcie na gotowce.

Wysiłek włożony w zaopiekowanie się danymi osobowymi opłaci się Wam od strony prawnej. Gdy w 2018 r. nowe przepisy o ochronie danych zamiast dostarczać – tak jak jest to obecnie – listę gotowych wymogów (nie zawsze sensownych, niestety) postawią organizację wobec wyzwania oceny ryzyka i wypracowania odpowiednich do niego rozwiązań, będzie Wam dużo łatwiej mu sprostać.