Myślisz o otwarciu własnego biznesu, ale masz wątpliwości, czy podołasz? Ograniczenia są w tobie – głosi jedna z psychologicznych teorii. Jednak faktem jest, są osoby bardziej lub mniej predysponowane do pracy „na własnym”. Pewne cechy charakteru, geny czy wychowanie mogą ci ułatwić prowadzenie firmy lub przeszkadzać w tym. Niezależnie od wszystkiego, pewne rzeczy można wyćwiczyć lub przezwyciężyć.

 Pierwsza i podstawowa sprawa, to wiara w powodzenie koncepcji. Jeśli nie jesteś do końca przekonany, że twój pomysł na biznes jest dobry, zanim porzucisz etat dopracuj go. Musisz wierzyć, że to się uda. Jeśli ty nie będziesz wierzył, to kto?

Nie chodzi jednak o hurraoptymizm, tylko o przekonanie oparte na solidnych podstawach: znajomości rynku, doświadczeniu – musisz mieć pewność, że to, co chcesz robić, potrafisz robić dobrze, a jeśli do tego dojdzie research, że możesz zrobić coś tak samo profesjonalnie jak konkurencja, ale taniej, to oznacza dobry początek. A jeśli masz pomysł z potencjałem, który jeszcze nie został wyeksploatowany na rynku, tym lepiej – świeże podejście do biznesu często owocuje sukcesem.

SZCZEGÓŁY KONKURSU - OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarówno ogłoszenie konkursu, jak i nabór wniosków nastąpi w IV kwartale 2017 r.

-ˇ ogłoszenie konkursu – październik 2017 r.

-ˇ nabór wniosków o dofinansowanie – listopad 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie

internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wnioskodawcy będą mogli przesyłać wnioski o dofinansowanie projektu

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu

Informatycznego (LSI-2014+)

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

w obszarze zdrowia na lata 2014-ˇ2020

 

Deinstytucjonalizacja opieki medycznej – proces przejścia od usług

świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na

poziomie lokalnych społeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi

wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z jednej

strony rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności,

z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej.

 Wstęp

 Konkurs przewiduje utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych (co do zasady starszych) w celu skrócenia liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji, którego najważniejszym elementem, a zarazem punktem wyjścia będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych (ŚCWOS).

Realizacja projektów w ramach konkursu w konsekwencji ma zapewnić by osoby niesamodzielne, w szczególności starsze, miały dostęp do kompleksowego systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania. Ponadto ich celem ma być również poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, w szczególności starszych, w obszarach decydujących o jakości życia, w tym zwłaszcza dających poczucie bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego, a także wsparcie w sposób holistyczny opiekunów faktycznych ww. osób niesamodzielnych.

Idea Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych powstała w odpowiedzi na zdiagnozowaną m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju potrzebę deinstytucjonalizacji opieki medycznej i społecznej, która jest rozumiana jako przejście od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. System wsparcia osób starszych jest również odpowiedzią na problemy starzejącego się społeczeństwa, a jego głównym celem jest zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych i zawodowych osobom niesamodzielnym w tym z chorobami przewlekłymi,
z niepełnosprawnością czy w szczególności w podeszłym wieku oraz ich opiekunom.

Elementy schematu systemu wsparcia osób starszych

W ramach projektu osoba niesamodzielna (co do zasady starsza) wraz z opiekunem faktycznym będzie miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, na który będą składać się następujące usługi:

      I.          

·   Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych, w ramach którego będzie koordynowane wsparcie udzielane uczestnikom poprzedzone ustalonym indywidualnym planem wsparcia, wskazującym możliwości wsparcia w zakresie usług opiekuńczych bądź opieki medycznej oraz realizowany będzie program działań wspierających skierowany w szczególności do opiekunów faktycznych,

·      Dzienny Dom Opieki Medycznej– planowany jako podstawowa forma wsparcia uczestników,

·      mieszkanie wspomagane w ramach opieki wytchnieniowej,

·      hospicjum domowe,

·      dzienny dom pomocy

·      usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  

·      pielęgniarska opieka długoterminowa.

    II.                  ·      hospicjum stacjonarne.

 Słownik:

1)    Deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej - są to wszelkie działania podejmowane na rzecz tworzenia różnych form świadczeń zdrowotnych w środowisku lokalnym mających na celu zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych, zawodowych osobom
z chorobami przewlekłymi, osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży;

2)    Dzienny dom opieki medycznej (DDOM) - jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej).
W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych;

3)    Indywidualny plan wsparcia –- plan pracy terapeutycznej z uczestnikiem, tworzony
na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany;

4)    Całościowa Ocena Geriatryczna (COG) – wielowymiarowy, interdyscyplinarny
i zintegrowany proces diagnostyczny służący do określenia problemów zdrowotnych
i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych i społecznych) starszego pacjenta celem oszacowania obszarów deficytów funkcyjnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych;

5)    Osoba korzystająca ze wsparcia – osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) w ramach dziennego domu opieki medycznej;

6)    Koszt pobytu – wszystkie koszty związane z objęciem opieką osób zakwalifikowanych do pobytu w dziennym domu opieki medycznej;

7)    Pobyt w dziennym domu opieki medycznej – korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) świadczonych w dziennym domu opieki medycznej;

8)     Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub wskazane przez osobę zakwalifikowaną do dziennego domu opieki medycznej;

9)  Zespół terapeutyczny – zespół powoływany do kompleksowej opieki nad osobami zakwalifikowanymi do dziennego domu opieki medycznej.

Wstęp

Zgodnie z postanowieniami zatwierdzonego w dniu 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) istnieje możliwość podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, wykluczenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie
z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Program daje możliwość przygotowania, przetestowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych poprawiających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Wsparcie sektora ochrony zdrowia w ramach Programu nastąpi poprzez realizację Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Zgodnie z założeniami, standard dziennego domu opieki medycznej zostanie pilotażowo  przetestowany w ramach PO WER, a następnie upowszechniony z wykorzystaniem środków Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach perspektywy finansowej na lata
2014-2020.

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego na podstawie Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 24/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 14 lipca 2016 r., nr 26/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 26 października 2016 r. oraz nr 31/BGK/2017/PB-WWSII zawartej 21 lipca 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla planujących rozpoczęcie działalności lub utworzenie stanowiska pracy w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

W ramach projektu udzielane są pożyczki oprocentowane na poziomie 0,44% w skali roku, bez wkładu własnego, prowizji i opłat.

Zapraszamy.

Od 10 sierpnia 2017 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków pożyczkowych w ramach Projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II – Makroregion Północno-Zachodni”. Zapraszamy do naszych oddziałów