DEKLARACJA 

W ZAKRESIE PODEJŚCIA LEADER PO ROKU 2020
przyjęta na zakończenie
 konferencji  PODEJŚCIE LEADER W POLSCE
 1-2 grudnia 2016 r.
 

My, przedstawiciele wielu organizacji i osób działających na obszarach wiejskich Polski, obecnych na konferencji pt.: PODEJŚCIE LEADER W POLSCE, zorganizowanej w dniach 1-2 grudnia 2016 w Ossie k. Rawy Mazowieckiej, przyjmujemy poniższą DEKLARACJĘ W ZAKRESIE PODEJŚCIA LEADER PO ROKU 2020 jako wyraz dążeń, oczekiwań i zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich. Jednocześnie zwracamy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz całego rządu o uwzględnienie w polityce krajowej zapisów Deklaracji Cork 2.0 oraz Manifestu Obszarów Wiejskich przyjętego przez Europejski Parlament Wiejski.

 1. Zdecydowanie podkreślamy rolę terytorialnego, zintegrowanego, partnerskiego i oddolnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich (RLKS) z wykorzystaniem różnych funduszy. Oczekujemy od samorządów i rządu większego zaufania i wiary w umiejętności Lokalnych Grup Działania  dostosowywania zasad i procedur, tak by odpowiadały potrzebom lokalnych społeczności wiejskiej i przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Lokalna Grupa Działania wraz z Domem Kultury "Przy Remizie" w Plewiskach ul. Grunwaldzka 565 zaprasza wszystkich mieszkańców Gmin Komorniki i Puszczykowa oraz Poznania na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 17 grudnia w godzinach od 12-17. Zaprosiliśmy do prezentacji swoich wyrobów lokalnych producentów oraz samych najlepszych laureatów Gal Produktów Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych - Leader w Muzeum w Szreniawie m.in. z Rybna, Wisły, Wyrzyska,  i Kamieńca. Zapraszamy całe rodziny bowiem prezentowane będą artykuły od żywnościowych (ekologiczne i zdrowe z indywidualnych gospodarstw) po ozdoby świąteczne i ceramikę. Kiermaszowi patronuje p. Wójt Gminy Komorniki Jan Broda.

Wladysław Harasimowicz                                                                                                                                                Prezes Zarzadu LGD Progres

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY -plakat2.pdf

Tematem spotkania było omówienie kluczowych kwestii związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności zagadnienia współpracy samorządów i lokalnych grup działania. Gminę Komorniki reprezentował p. Wójt Jan Broda a LGD Progres Władysław Harasimowicz. Dla naszej społeczności Komornik i Puszczykowa interesująca była odpowiedź p. Marszałka na pytanie zadane przez p. Wójta J. Brodę. Pytanie dotyczyło co dalej z Lokalnymi Grupami Działania Progres i "Dolina Samy", które mimo pozytywnej oceny Lokalnych Strategii Rozwoju nie otrzymały dofinansowania (LGD Progres - 1 428 750,00 EURO).

W dniach 14.11.-16.11.2016 r. LGD Progres zagościła w Szkole podstawowej nr 2 w Plewiskach, gdzie przeprowadziliśmy warsztaty z dziećmi klas I-III. Tytuł warsztatów to "Hektor i przyjaciele "  Savoir vivre dla najmłodszych oraz "Savoir vivre . Nasza codzienność" dla klas II-III. W zajęciach uczestniczyło 193  uczennic i uczniów szkoły. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał publikacje i imienne dyplomy podpisane przez p. Wójta Gminy Jana Brodę, który patronuje tym zajęciom. Jesteśmy zainteresowani efektami tej naszej edukacyjnej akcji. Czekamy na reakcje rodziców i nauczycieli dotyczących postaw dzieci i uczniów. Zamierzamy za dwa lata sprawdzić wiedzę naszych słuchaczy za pomocą ankiet ewaluacyjnych. 

 Władysław Harasimowicz                                                                                                                                                                           Prezes Zarządu LGD

 

W 2017 roku nadejdą zmiany w programie Senior–WIGOR, który po przekształceniu będzie nazywał się „Senior +”. Proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki – Klubu „Senior +”, kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych. 

 

W nadchodzących latach w Polsce systematycznie zwiększać się będzie liczba i udział w życiu społecznym osób starszych. Do 2025 roku 28% ludności będzie w wieku co najmniej 60 lat. Za ok. 20 lat będą oni stanowić już 1/3 populacji. Ważne jest, by podjąć odpowiednie kroki, skierowane bezpośrednio do seniorów. Program wspiera jednostki samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior + oraz Klubów Senior +.

 

Jakie są propozycje zmian w programie?

 Wprowadzona zostanie nowa forma w ramach Programu – Klub „Senior +” stanowiąca uzupełnienie oferty Programu.

Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki zostanie zwiększone do maksymalnie 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior +”. Co ważne wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż  250 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” nie może być wyższa niż 80 tys. zł.

Na utworzenie klubu Senior + dofinansowanie wyniesie 150 tys. zł, a na jego wyposażenie 25 tys. zł. Co ważne wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Klubu „Senior +” nie może być wyższa niż  25 tys. zł.

W nowym programie obniżone zostały wymogi określające, co musi uwzględniać minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”.