Lokalna Grupa Działania wraz z Domem Kultury "Przy Remizie" w Plewiskach ul. Grunwaldzka 565 zaprasza wszystkich mieszkańców Gmin Komorniki i Puszczykowa oraz Poznania na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 17 grudnia w godzinach od 12-17. Zaprosiliśmy do prezentacji swoich wyrobów lokalnych producentów oraz samych najlepszych laureatów Gal Produktów Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych - Leader w Muzeum w Szreniawie m.in. z Rybna, Wisły, Wyrzyska,  i Kamieńca. Zapraszamy całe rodziny bowiem prezentowane będą artykuły od żywnościowych (ekologiczne i zdrowe z indywidualnych gospodarstw) po ozdoby świąteczne i ceramikę. Kiermaszowi patronuje p. Wójt Gminy Komorniki Jan Broda.

Wladysław Harasimowicz                                                                                                                                                Prezes Zarzadu LGD Progres

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY -plakat2.pdf

W dniach 14.11.-16.11.2016 r. LGD Progres zagościła w Szkole podstawowej nr 2 w Plewiskach, gdzie przeprowadziliśmy warsztaty z dziećmi klas I-III. Tytuł warsztatów to "Hektor i przyjaciele "  Savoir vivre dla najmłodszych oraz "Savoir vivre . Nasza codzienność" dla klas II-III. W zajęciach uczestniczyło 193  uczennic i uczniów szkoły. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał publikacje i imienne dyplomy podpisane przez p. Wójta Gminy Jana Brodę, który patronuje tym zajęciom. Jesteśmy zainteresowani efektami tej naszej edukacyjnej akcji. Czekamy na reakcje rodziców i nauczycieli dotyczących postaw dzieci i uczniów. Zamierzamy za dwa lata sprawdzić wiedzę naszych słuchaczy za pomocą ankiet ewaluacyjnych. 

 Władysław Harasimowicz                                                                                                                                                                           Prezes Zarządu LGD

 

W 2017 roku nadejdą zmiany w programie Senior–WIGOR, który po przekształceniu będzie nazywał się „Senior +”. Proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki – Klubu „Senior +”, kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych. 

 

W nadchodzących latach w Polsce systematycznie zwiększać się będzie liczba i udział w życiu społecznym osób starszych. Do 2025 roku 28% ludności będzie w wieku co najmniej 60 lat. Za ok. 20 lat będą oni stanowić już 1/3 populacji. Ważne jest, by podjąć odpowiednie kroki, skierowane bezpośrednio do seniorów. Program wspiera jednostki samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior + oraz Klubów Senior +.

 

Jakie są propozycje zmian w programie?

 Wprowadzona zostanie nowa forma w ramach Programu – Klub „Senior +” stanowiąca uzupełnienie oferty Programu.

Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki zostanie zwiększone do maksymalnie 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior +”. Co ważne wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż  250 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” nie może być wyższa niż 80 tys. zł.

Na utworzenie klubu Senior + dofinansowanie wyniesie 150 tys. zł, a na jego wyposażenie 25 tys. zł. Co ważne wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Klubu „Senior +” nie może być wyższa niż  25 tys. zł.

W nowym programie obniżone zostały wymogi określające, co musi uwzględniać minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”.

Tematem spotkania było omówienie kluczowych kwestii związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności zagadnienia współpracy samorządów i lokalnych grup działania. Gminę Komorniki reprezentował p. Wójt Jan Broda a LGD Progres Władysław Harasimowicz. Dla naszej społeczności Komornik i Puszczykowa interesująca była odpowiedź p. Marszałka na pytanie zadane przez p. Wójta J. Brodę. Pytanie dotyczyło co dalej z Lokalnymi Grupami Działania Progres i "Dolina Samy", które mimo pozytywnej oceny Lokalnych Strategii Rozwoju nie otrzymały dofinansowania (LGD Progres - 1 428 750,00 EURO).

Rada Ministrów w dnia 17 marca 2015 r. podjęła uchwałę nr 34 i przyjęła  wieloletni program „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020. Jest to o tyle interesujące, że pozwala zlecać administrowanie tym projektem organizacjom pozarządowym.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.