W oczekiwaniu na korzystne  decyzje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące finansowania LGD, których Lokalne Strategie Rozwoju (LGD Progres i Dolina Samy))  zostały pozytywnie ocenione a nie otrzymały środków finansowych z powodu ich wyczerpania w woj. Wielkopolskim, w ramach PROW 2014-2020 będziemy systematycznie publikować aktualne przepisy związane z realizacją PROW. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą powstania specjalnego portalu ARMiR oraz procedur związanych z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi  zakupów towarów i usług finansowanymi z PROW.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu.

 

                                  

W dniu 17.12.2016 r. wraz Domem Kultury Remiza zorganizowaliśmy I Jarmark Bożonarodzeniowy. Zgodnie z zapowiedzią oprócz rodzimych twórców i producentów uczestniczyli laureaci Gal Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych w Szreniawie zarówno z powiatu Poznańskiego jak i z Wisły oraz Rybna. W Jarmarku uczestniczyło 30 podmiotów prezentując szeroką gamę produktów oraz wyrobów rękodzielniczych.  

Do zobaczenia na Wielkanocnym Jarmarku.

Wladysław Harasimowicz 

Poniżej przedstawiamy projektowane zmiany do Rozp. 1303/2013:

Informacja ta została przekazana przez Łukasza Tomczaka Naczelnika Wydziału (Wydział Rozwoju Terytorialnego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

"W związku z art. 1 pkt 22 projektowanej ustawy (tj. nowe brzmienie art. 43 ustawy zmienianej) – proponuje się zmianę art. 21 ustawy o RLKS (dodanie stosownego przepisu do projektowanej ustawy) poprzez dodanie po ust. 1 ust. 1a – 1c w brzmieniu:

1a. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

 1b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1a, wydłuża termin określony w ust. 1 o 7 dni.

1c. Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.”.

 

W dniach 20-21.12. 2016 r. uczestniczyliśmy w dwudniowych warsztatach dotyczących podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków o dotacje na działalność gospodarczą w ramach PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem na weryfikacje biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych. Warsztaty odbyły się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Tego typu szkolenie LGD Progres przeprowadziło dla naszych przedstawicieli już w roku 2015 gdzie uczestnicy profesjonalnymi  metodami uczyli się w doradztwie i ocenie wniosków o dotacje. W naszych działaniach zwracaliśmy uwagę na część ekonomiczną biznesplanów, która jest fundamentalnym i kluczowym czynnikiem oceny w przyznawaniu dotacji na działalność gospodarczą w ramach PROW. W warsztatach w Poznaniu uczestniczył p. Łukasz Tomczak Naczelnik Wydziału (Wydział Rozwoju Terytorialnego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Pozwoliliśmy sobie przekazać p. Naczelnikowi nasza koncepcję oceny wniosków o dotacje na działalność gospodarczą w ramach PROW. 

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu LGD Progres

 

DEKLARACJA 

W ZAKRESIE PODEJŚCIA LEADER PO ROKU 2020
przyjęta na zakończenie
 konferencji  PODEJŚCIE LEADER W POLSCE
 1-2 grudnia 2016 r.
 

My, przedstawiciele wielu organizacji i osób działających na obszarach wiejskich Polski, obecnych na konferencji pt.: PODEJŚCIE LEADER W POLSCE, zorganizowanej w dniach 1-2 grudnia 2016 w Ossie k. Rawy Mazowieckiej, przyjmujemy poniższą DEKLARACJĘ W ZAKRESIE PODEJŚCIA LEADER PO ROKU 2020 jako wyraz dążeń, oczekiwań i zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich. Jednocześnie zwracamy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz całego rządu o uwzględnienie w polityce krajowej zapisów Deklaracji Cork 2.0 oraz Manifestu Obszarów Wiejskich przyjętego przez Europejski Parlament Wiejski.

 1. Zdecydowanie podkreślamy rolę terytorialnego, zintegrowanego, partnerskiego i oddolnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich (RLKS) z wykorzystaniem różnych funduszy. Oczekujemy od samorządów i rządu większego zaufania i wiary w umiejętności Lokalnych Grup Działania  dostosowywania zasad i procedur, tak by odpowiadały potrzebom lokalnych społeczności wiejskiej i przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.