W dniach 11-12.03.2016 r. zgodnie z planem zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju - Leader w miejscowości Łężeczki odbyło się szkolenie członków Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Lokalnej Grupy Działania Progres.

Program szkolenia:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                               

2. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Progres na lata 2016-2020

3. Organizacja Biura Stowarzyszenia

4. Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Progres

5. Kryteria wyboru operacji, grantów i operacji własnych

6. Karty Oceny wniosków operacji i grantów oraz operacji własnych oraz karty weryfikacji wniosków

7. Procedury odwoławcze w ramach wsparcia w tym w ramach poddziałania 19.2.

W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. (galeria)

Władysław Harasimowicz

 

 

 

 

W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbył się już kolejny XIII Jarmark Wielkanocny. Licznie przybyli goście mogli zakupić wyroby twórców ludowych oraz rozkoszować różnorodnością wypieków (Galeria>gala).

Na XIII Jarmarku Wielkanocnym LGD PROGRES KOMORNIKI, jako organizator GALI PRODUKTÓW REGIONALNYCH, TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH Leader , objętej patronatem Wójta Gminy Komorniki Jana Brody oraz Burmistrza Puszczykowa Andrzeja Balcerka przyznała nagrody wyróżnienia w następujących kategoriach:

 

1. Wypiek Wielkanocny

I miejsce – Jadwiga Anioła  Rogalinek

II miejsce Arletta Kahla  Kamieniec

III miejsce Michalina  Madej Puszczykowo

 

2. Mięsa Wielkanocne

I miejsce  Józef Malinowski  Rybno

II miejsce  Stefan Słociński  Bukowiec

 

3. Ozdoba Wielkanocna

I miejsce  Maja Krupska  Gorzkie Pole

II miejsce  Paula Koralewska  Poznań

III miejsce  Mirosława Karska  Poznań

 

4. Rękodzieło Wielkanocne

I miejsce  Aleksander Wolanin  Jedlicze

II miejsce   Kazimierz Woźniak   Lipno

III miejsce Małgorzata Żurczak   Luboń

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarzadu LGD Progres

 

Pięć nowych filmów szkoleniowych pomoże małym i średnim przedsiębiorcom poszerzyć wiedzę o praktycznych aspektach ekspansji na zagraniczne rynki.

W tegorocznej edycji „Szkoły dla Eksportera” zostały poruszone kwestie dotyczące: 
• finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia eksportu, które oferują polskie instytucje publiczne;
• międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych
• wyzwań prawnych nowoczesnego e-commerce
• patentowania wynalazków oraz rejestrowania znaków towarowych i wzorów przemysłowych w obrocie międzynarodowym.

„Szkoła dla Eksportera” to cykl wykładów online, które od 3 lat dostarczają rzetelnej wiedzy doświadczonym i początkującym eksporterom, a także tym, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej za granicą. Z internetowych wykładów przygotowanych przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP skorzystało dotychczas niemal 130 tys. internautów.

Aktualność przedstawianej wiedzy gwarantuje fakt, że wykłady zostały przygotowane i przeprowadzone przez ekspertów – uznanych praktyków w danej dziedzinie. Uzupełnieniem nagrań są dołączone do każdego odcinka prezentacje, które szczegółowo ilustrują poruszaną tematykę. Filmy powstały we współpracy polskich ośrodków sieci Enterprise Europe Network, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Banku Gospodarstwa Krajowego, Biura Banku Światowego w Polsce, Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

Filmy szkoleniowe z cyklu „Szkoła dla Eksportera” można znaleźć na stronie internetowej ośrodka Enterprise Europe Network oraz kanale PARP na YouTube.

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie (w tym we wszystkich państwach UE). Sieć, której działalność jest współfinansowana przez Komisję Europejską, świadczy bezpłatne usługi wspierające rozwój biznesu, takie jak dostęp do bazy danych potencjalnych partnerów biznesowych za granicą, pomoc przy transferze technologii, pisemne konsultacje prawnicze oraz działania informacyjno-szkoleniowe (np. seminaria dla przedsiębiorców, publikacje, comiesięczny Biuletyn Euro Info). Sieć Enterprise Europe Network łączy międzynarodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych rynków – w Polsce działa obecnie jej 30 ośrodków, co najmniej 1 w każdym województwie, a na całym świecie jest ich ponad 600.

Warto wiedzieć, że wiedzę uzyskaną dzięki „Szkole dla Eksportera” można pogłębiać i testować w ramach innej usługi oferowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. Akademii PARP. Akademia to portal edukacyjny oferujący bezpłatnie szkolenia e-learningowe w szerokim zakresie wiedzy biznesowej.

W dniu 29.03.2016 r. w Komornikach odbyło się Zwyczajne zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Progres. Komisja rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli pracy Zarządu za rok 2015 rekomendując zebranym udzielenie absolutorium. Po dyskusji, która skupiła się głównie nad sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia odbyło się głosowanie w wyniku którego udzielono absolutorium Zarządowi. Prezes Zarządu przedstawił Zarys programu pracy Stowarzyszenia na rok 2016, który był determinowany ewentualnym wyborem Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu

W dniu 28.12.2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Progres. Głównym tematem zebrania była Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader. Po blisko roku konsultacji , licznych spotkaniach bezpośrednich, ankietyzacji społeczności naszych gmin Komorniki i Puszczykowo powstał dokument, który stanowi mapę drogową dla finansowania przedsięwzięć związanych m.in. z działalnością gospodarczą beneficjentów PROW. LSR została jednomyślnie zatwierdzona przez człpnków naszego Stowarzyszenia. Aktualnie wraz z wnioskiem o wybór LSR ww dokument jest weryfikowany przez Departament PROW Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.