W dniach 20-21.12. 2016 r. uczestniczyliśmy w dwudniowych warsztatach dotyczących podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków o dotacje na działalność gospodarczą w ramach PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem na weryfikacje biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych. Warsztaty odbyły się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Tego typu szkolenie LGD Progres przeprowadziło dla naszych przedstawicieli już w roku 2015 gdzie uczestnicy profesjonalnymi  metodami uczyli się w doradztwie i ocenie wniosków o dotacje. W naszych działaniach zwracaliśmy uwagę na część ekonomiczną biznesplanów, która jest fundamentalnym i kluczowym czynnikiem oceny w przyznawaniu dotacji na działalność gospodarczą w ramach PROW. W warsztatach w Poznaniu uczestniczył p. Łukasz Tomczak Naczelnik Wydziału (Wydział Rozwoju Terytorialnego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Pozwoliliśmy sobie przekazać p. Naczelnikowi nasza koncepcję oceny wniosków o dotacje na działalność gospodarczą w ramach PROW. 

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu LGD Progres

Poniżej przedstawiamy projektowane zmiany do Rozp. 1303/2013:

Informacja ta została przekazana przez Łukasza Tomczaka Naczelnika Wydziału (Wydział Rozwoju Terytorialnego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

"W związku z art. 1 pkt 22 projektowanej ustawy (tj. nowe brzmienie art. 43 ustawy zmienianej) – proponuje się zmianę art. 21 ustawy o RLKS (dodanie stosownego przepisu do projektowanej ustawy) poprzez dodanie po ust. 1 ust. 1a – 1c w brzmieniu:

1a. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

 1b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1a, wydłuża termin określony w ust. 1 o 7 dni.

1c. Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.”.

Lokalna Grupa Działania wraz z Domem Kultury "Przy Remizie" w Plewiskach ul. Grunwaldzka 565 zaprasza wszystkich mieszkańców Gmin Komorniki i Puszczykowa oraz Poznania na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 17 grudnia w godzinach od 12-17. Zaprosiliśmy do prezentacji swoich wyrobów lokalnych producentów oraz samych najlepszych laureatów Gal Produktów Regionalnych Tradycyjnych i Lokalnych - Leader w Muzeum w Szreniawie m.in. z Rybna, Wisły, Wyrzyska,  i Kamieńca. Zapraszamy całe rodziny bowiem prezentowane będą artykuły od żywnościowych (ekologiczne i zdrowe z indywidualnych gospodarstw) po ozdoby świąteczne i ceramikę. Kiermaszowi patronuje p. Wójt Gminy Komorniki Jan Broda.

Wladysław Harasimowicz                                                                                                                                                Prezes Zarzadu LGD Progres

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY -plakat2.pdf

 

DEKLARACJA 

W ZAKRESIE PODEJŚCIA LEADER PO ROKU 2020
przyjęta na zakończenie
 konferencji  PODEJŚCIE LEADER W POLSCE
 1-2 grudnia 2016 r.
 

My, przedstawiciele wielu organizacji i osób działających na obszarach wiejskich Polski, obecnych na konferencji pt.: PODEJŚCIE LEADER W POLSCE, zorganizowanej w dniach 1-2 grudnia 2016 w Ossie k. Rawy Mazowieckiej, przyjmujemy poniższą DEKLARACJĘ W ZAKRESIE PODEJŚCIA LEADER PO ROKU 2020 jako wyraz dążeń, oczekiwań i zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich. Jednocześnie zwracamy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz całego rządu o uwzględnienie w polityce krajowej zapisów Deklaracji Cork 2.0 oraz Manifestu Obszarów Wiejskich przyjętego przez Europejski Parlament Wiejski.

 1. Zdecydowanie podkreślamy rolę terytorialnego, zintegrowanego, partnerskiego i oddolnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich (RLKS) z wykorzystaniem różnych funduszy. Oczekujemy od samorządów i rządu większego zaufania i wiary w umiejętności Lokalnych Grup Działania  dostosowywania zasad i procedur, tak by odpowiadały potrzebom lokalnych społeczności wiejskiej i przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

W dniach 14.11.-16.11.2016 r. LGD Progres zagościła w Szkole podstawowej nr 2 w Plewiskach, gdzie przeprowadziliśmy warsztaty z dziećmi klas I-III. Tytuł warsztatów to "Hektor i przyjaciele "  Savoir vivre dla najmłodszych oraz "Savoir vivre . Nasza codzienność" dla klas II-III. W zajęciach uczestniczyło 193  uczennic i uczniów szkoły. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał publikacje i imienne dyplomy podpisane przez p. Wójta Gminy Jana Brodę, który patronuje tym zajęciom. Jesteśmy zainteresowani efektami tej naszej edukacyjnej akcji. Czekamy na reakcje rodziców i nauczycieli dotyczących postaw dzieci i uczniów. Zamierzamy za dwa lata sprawdzić wiedzę naszych słuchaczy za pomocą ankiet ewaluacyjnych. 

 Władysław Harasimowicz                                                                                                                                                                           Prezes Zarządu LGD