Poniżej podajemy niezbędne Informacje uzupełniające do naboru w ramach WRPO priorytet 7.2.2 będące konsekwencją informacji zawartych w regulaminie konkursu Poddziałania 7.2.2 (LGD), s. 75-76: "7.1.5. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, aby projekt stanowił odpowiedź  na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, biorąc pod  uwagę trendy  demograficzne  i  poziom  dostępności  usług  społecznych  na  tym  obszarze. Zasadność  profilowania interwencji w kierunku udzielania usług społecznych będzie oceniana w oparciu  m.in. o raport "Diagnoza   sektora usług społecznychw województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami"  a  także  w  oparciu  o  rzetelnie  przeprowadzoną   analizę   przez Beneficjenta (zgodnie z kryterium dostępu nr 4).
Władysław Harasimowicz                                                                                                                                   Prezes Zarządu LGD Progres 
Działalność asystentów rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015

Polecamy lekturę naszego opracowania dotyczącego asystentury rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015. Materiał stanowi podsumowanie 4 lat działalności asystentów rodziny na terenie Wielkopolski.  Analiza powstała w oparciu o sprawozdania z  realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz raport z wynikami kontroli NIK pt. „funkcjonowanie asystentów rodziny  w świetle ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej”.

Cofnijmy się pamięcią do 2012 roku – asystent rodziny pojawia się jako nowy zawód w obszarze pomocy społecznej, powołany do wspierania rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 roku 122 wielkopolskie gminy zatrudniają 173 asystentów. W 2012 roku w skali województwa, 7,2% rodzin korzystających z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych była objęta wsparciem asystenta rodziny.

Jak jest teraz?

Po aktualne dane na temat tego, jak kształtuje się sytuacja w obszarze asystentury rodziny zapraszamy do lektury raportu.

Działalność asystentów rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015

 

W oczekiwaniu na korzystne  decyzje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące finansowania LGD, których Lokalne Strategie Rozwoju (LGD Progres i Dolina Samy))  zostały pozytywnie ocenione a nie otrzymały środków finansowych z powodu ich wyczerpania w woj. Wielkopolskim, w ramach PROW 2014-2020 będziemy systematycznie publikować aktualne przepisy związane z realizacją PROW. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą powstania specjalnego portalu ARMiR oraz procedur związanych z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi  zakupów towarów i usług finansowanymi z PROW.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu.

 

W dniach 20-21.12. 2016 r. uczestniczyliśmy w dwudniowych warsztatach dotyczących podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej wniosków o dotacje na działalność gospodarczą w ramach PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem na weryfikacje biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych. Warsztaty odbyły się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Tego typu szkolenie LGD Progres przeprowadziło dla naszych przedstawicieli już w roku 2015 gdzie uczestnicy profesjonalnymi  metodami uczyli się w doradztwie i ocenie wniosków o dotacje. W naszych działaniach zwracaliśmy uwagę na część ekonomiczną biznesplanów, która jest fundamentalnym i kluczowym czynnikiem oceny w przyznawaniu dotacji na działalność gospodarczą w ramach PROW. W warsztatach w Poznaniu uczestniczył p. Łukasz Tomczak Naczelnik Wydziału (Wydział Rozwoju Terytorialnego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Pozwoliliśmy sobie przekazać p. Naczelnikowi nasza koncepcję oceny wniosków o dotacje na działalność gospodarczą w ramach PROW. 

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu LGD Progres

 

                                  

W dniu 17.12.2016 r. wraz Domem Kultury Remiza zorganizowaliśmy I Jarmark Bożonarodzeniowy. Zgodnie z zapowiedzią oprócz rodzimych twórców i producentów uczestniczyli laureaci Gal Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych w Szreniawie zarówno z powiatu Poznańskiego jak i z Wisły oraz Rybna. W Jarmarku uczestniczyło 30 podmiotów prezentując szeroką gamę produktów oraz wyrobów rękodzielniczych.  

Do zobaczenia na Wielkanocnym Jarmarku.

Wladysław Harasimowicz 

Poniżej przedstawiamy projektowane zmiany do Rozp. 1303/2013:

Informacja ta została przekazana przez Łukasza Tomczaka Naczelnika Wydziału (Wydział Rozwoju Terytorialnego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

"W związku z art. 1 pkt 22 projektowanej ustawy (tj. nowe brzmienie art. 43 ustawy zmienianej) – proponuje się zmianę art. 21 ustawy o RLKS (dodanie stosownego przepisu do projektowanej ustawy) poprzez dodanie po ust. 1 ust. 1a – 1c w brzmieniu:

1a. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

 1b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1a, wydłuża termin określony w ust. 1 o 7 dni.

1c. Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.”.