Parlament uchwalił ustawę o zmianie przepisów dotyczących Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO). Gospodarka finansowa samorządów będzie teraz badana nie tylko pod względem zgodności z prawem, ale także rzetelności, gospodarności i celowości. Co to oznacza dla NGO współpracujących z samorządami?

Na podpis prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (uchwalona przez sejm 9 czerwca i przyjęta bez poprawek przez senat – 22 czerwca 2017 r.).

Zmian jest kilka, m.in. rozszerzono pole kontroli, którą może przeprowadzić Regionalna Izba Obrachunkowa. Zgodnie z nowymi przepisami izby będą kontrolować gospodarkę finansową samorządów na podstawie kryterium zgodności z prawem, rzetelności, gospodarności i celowości (art. 5. zmienionej ustawy)

 Czy i jak wpłynie to na sytuację organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecane przez samorządy?

– Wszystkie zmiany w prawie, które dotyczą samorządu mają wpływ na organizacje pozarządowe – mówi Ewa Gałka, prezeska Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. – Po pierwsze dlatego, że organizacje są częścią samorządu jako wspólnoty, a po drugie – jak wynika z badań – samorząd jest dla NGO podstawowym partnerem do współpracy.

Podstawowym zadaniem RIO jest kontrola jednostek samorządu terytorialnego. Jednak jeśli organizacja otrzymuje od samorządu dotacje na realizację zadań publicznych (na poziomie gminy, powiatu, województwa), RIO może też skontrolować NGO.

Jeśli więc organizacja otrzymała od samorządu dotację, a RIO zechce przyjrzeć się bliżej gospodarce finansowej danego samorządu – można się spodziewać, że kontrola zawita także do NGO.

zobacz: RIO: Organizacja do kontroli!

p

Dane osobowe są dla organizacji jak… powietrze dla człowieka: otaczają Was, czy tego chcecie, czy nie, i są niezbędne do prowadzenia działalności. Chociaż podejścia organizacji do wykorzystywania danych osobowych bywają diametralnie różne, organizacje łączy to, że mają w tym zakresie konkretne obowiązki prawne, a także szczególną odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Jeśli nie chronicie odpowiednio danych osobowych, narażacie samych siebie na sankcje prawne, a osoby z Waszego otoczenia – pracowników, wolontariuszy, darczyńców, odbiorców działań – na najprzeróżniejsze konsekwencje: od utraty prywatności po zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, gdy dane trafią w niepowołane ręce.

Dlaczego organizacja powinna dbać o ochronę danych osobowych?

Wiele osób traktuje ochronę danych jak (uciążliwy) obowiązek prawny. Tymczasem dbałość o dane osobowe w organizacji jest wyrazem szacunku wobec jej otoczenia, np. prywatności. Lekceważąc tę sferę, narażacie osoby, których dane przetwarzacie, na rozmaite nieprzyjemne konsekwencje. Na przykład wyciek danych osób korzystających z porad prawnych w organizacji zajmującej się prawami osób LGBTQ czy przemocą domową może narazić te osoby na ataki fizyczne czy internetowe. Publikowanie nazwisk prywatnych darczyńców, wolontariuszy czy współpracowników na stronie internetowej bez ich zgody stanowi naruszenie ich prywatności, które może negatywnie przełożyć się np. na relacje w pracy (gdy pracownik wspiera działalność, która nie podoba się pracodawcy).

Zadbanie o odpowiednio wysokie standardy ochrony danych osobowych w organizacji może wiązać się z koniecznością zaangażowania specjalisty od tej tematyki, skutkować kosztami wdrożenia zmian w rozwiązaniach informatycznych (np. żeby dostosować stronę internetową czy system CRM). Wymaga też – co jest chyba jeszcze trudniejsze niż wygospodarowanie środków na opłacenie prawnika – czasu i zaangażowania zespołu na przeprowadzenie analiz, wypracowanie rozwiązań i procedur, przeszkolenie i wsparcie zespołu. Nie liczcie na gotowce.

Wysiłek włożony w zaopiekowanie się danymi osobowymi opłaci się Wam od strony prawnej. Gdy w 2018 r. nowe przepisy o ochronie danych zamiast dostarczać – tak jak jest to obecnie – listę gotowych wymogów (nie zawsze sensownych, niestety) postawią organizację wobec wyzwania oceny ryzyka i wypracowania odpowiednich do niego rozwiązań, będzie Wam dużo łatwiej mu sprostać.

W oczekiwaniu na korzystne  decyzje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące finansowania LGD, których Lokalne Strategie Rozwoju (LGD Progres i Dolina Samy))  zostały pozytywnie ocenione a nie otrzymały środków finansowych z powodu ich wyczerpania w woj. Wielkopolskim, w ramach PROW 2014-2020 będziemy systematycznie publikować aktualne przepisy związane z realizacją PROW. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą powstania specjalnego portalu ARMiR oraz procedur związanych z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi  zakupów towarów i usług finansowanymi z PROW.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal zostanie udostępniony do 18 marca br., natomiast 30 dni przed planowanym udostępnieniem Portalu, ARiMR opublikuje szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji, obsługi oraz o sposobie nabywania uprawnień niezbędnych do zalogowania się na Portalu.

Poniżej podajemy niezbędne Informacje uzupełniające do naboru w ramach WRPO priorytet 7.2.2 będące konsekwencją informacji zawartych w regulaminie konkursu Poddziałania 7.2.2 (LGD), s. 75-76: "7.1.5. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, aby projekt stanowił odpowiedź  na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, biorąc pod  uwagę trendy  demograficzne  i  poziom  dostępności  usług  społecznych  na  tym  obszarze. Zasadność  profilowania interwencji w kierunku udzielania usług społecznych będzie oceniana w oparciu  m.in. o raport "Diagnoza   sektora usług społecznychw województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami"  a  także  w  oparciu  o  rzetelnie  przeprowadzoną   analizę   przez Beneficjenta (zgodnie z kryterium dostępu nr 4).
Władysław Harasimowicz                                                                                                                                   Prezes Zarządu LGD Progres 
Działalność asystentów rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015

Polecamy lekturę naszego opracowania dotyczącego asystentury rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015. Materiał stanowi podsumowanie 4 lat działalności asystentów rodziny na terenie Wielkopolski.  Analiza powstała w oparciu o sprawozdania z  realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz raport z wynikami kontroli NIK pt. „funkcjonowanie asystentów rodziny  w świetle ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej”.

Cofnijmy się pamięcią do 2012 roku – asystent rodziny pojawia się jako nowy zawód w obszarze pomocy społecznej, powołany do wspierania rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 roku 122 wielkopolskie gminy zatrudniają 173 asystentów. W 2012 roku w skali województwa, 7,2% rodzin korzystających z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych była objęta wsparciem asystenta rodziny.

Jak jest teraz?

Po aktualne dane na temat tego, jak kształtuje się sytuacja w obszarze asystentury rodziny zapraszamy do lektury raportu.

Działalność asystentów rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015

 

 

                                  

W dniu 17.12.2016 r. wraz Domem Kultury Remiza zorganizowaliśmy I Jarmark Bożonarodzeniowy. Zgodnie z zapowiedzią oprócz rodzimych twórców i producentów uczestniczyli laureaci Gal Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych w Szreniawie zarówno z powiatu Poznańskiego jak i z Wisły oraz Rybna. W Jarmarku uczestniczyło 30 podmiotów prezentując szeroką gamę produktów oraz wyrobów rękodzielniczych.  

Do zobaczenia na Wielkanocnym Jarmarku.

Wladysław Harasimowicz