1. Organizatorzy:
• Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,
• Klub Turystyki Rowerowej PTTK Sigma w Poznaniu.
 
2. Cele Rajdu:
Zwiększenie świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej i zwrócenie uwagi na organizacje oraz przedsiębiorstwa społeczne, które funkcjonują wg zasad Ekonomii Społecznej, a równocześnie zachęcenie do aktywnego i zdrowego relaksu oraz poznania nowych miejsc na mapie Poznania i Wielkopolski.
 

Może się wydawać, że firmy posiadające niewielką liczbę wiernych klientów nie mają szans w zglobalizowanej rzeczywistości biznesowej. Czy strategia niszy rynkowej to właściwy wybór w dzisiejszych czasach? Wyjaśniamy to krok po kroku.

 Co to jest nisza rynkowa?

Można definiować ją na dwa sposoby. Z punktu widzenia odbiorcy to wąska grupa nabywców poszukująca ściśle określonych korzyści. Można też określić ją bardziej precyzyjnie - jako produkt lub usługę spełniającą specyficzne potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

Strategia przedsiębiorcy wykorzystującego niszę rynkową polega na skoncentrowaniu swojej działalności wokół tych właśnie specyficznych potrzeb i korzyści.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy z LGD Progres.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 31.07.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.08.2017 r. od godziny 00.00 do dnia 15.09.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (31.07.2017 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

 Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 Projekt jest realizowany wyłącznie przez Lokalne Grupy Działania lub w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania. LGD w partnerstwie może wystąpić tylko raz.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.:

 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);
 • staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych[1];
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania[2],
 • inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.

 [1] Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

[2] Z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 10 588 235,29 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 9 000 000,00  PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu:

50 000,00 PLN

Minimalny wkład własny:

Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Chcielibyśmy zaproponować cykl artykułów dotyczących działalności gospodarczej na poziomie mikro przedsiębiorstw dla potencjalnych zainteresowanych.

 

 • Czy można założyć działalność gospodarczą pracując na etacie i czy trzeba o tym poinformować pracodawcę?

 • Jak to połączyć, współpracując ze swoim stałym pracodawcą? 

 • Jakie opłaty będziesz musiał ponosić pracując na etacie i posiadając jednocześnie własną działalność gospodarczą?

Informacje o naborze

 Czekamy cierpliwie na wynik oceny merytorycznej wniosku złożonego przez naszą organizację wraz z Stowarzyszeniem "Orchidea" i Spółdzielnią Socjalną "LUPA".


Na co i kto może składać wnioski.

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Projekt może być realizowany wyłącznie przez Lokalną Grupę Działania lub w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Progres.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
 3. Projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych.
 4. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1, 2 lub 3).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 6 705 882,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 6 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł
Wkład własny: 5%