Rada Ministrów w dnia 17 marca 2015 r. podjęła uchwałę nr 34 i przyjęła  wieloletni program „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020. Jest to o tyle interesujące, że pozwala zlecać administrowanie tym projektem organizacjom pozarządowym.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W dniu 29.10.2016 r. w Poznaniu z inicjatywy Jana Grabkowskiego-Starosty Poznańskiego odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych Powiatu Poznańskiego. Współorganizatorem była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w której pracach intensywnie uczestniczy z ramienia LGD Władysław Harasimowicz. Głównym tematem spotkania było pozyskiwanie środków na działania organizacji. Omówiono zasady planowania strategicznego w organizacji oraz przygotowanie planu pozyskiwania środków. Wskazano wybrane źródła finansowania oraz wybrane problemy związane z prowadzeniem ww działalności. Tę część spotkania prowadził Piotr Kotlarek - doradca Centrum PISOP.

Z przykrością informujemy społeczność Gmin Komorniki i Puszczykowo, iż nasza Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 nie została wybrana do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zostaliśmy poinformowani o tym fakcie pismem Urzędu Marszałkowskiego   nr UM15-6933-UM1510015?15 DOW.052.70.2015. Poniżej podajemy cytat z pisma informujący o tym fakcie:

" uprzejmie informuję, że Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność, przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalana Grupa działania Progres, z powodu wyczerpania limitu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznanego na Województwo Wielkopolskie została niewybrana"

Na pogłębioną analizę i ocenę skutków tej decyzji przyjdzie czas już niedługo ale informujemy, iż podjęliśmy próbę odwołania się od tej decyzji pismem z dnia 12.05.2016 r. O efektach odwołania niezwłocznie zawiadomimy nasza społeczność. 

Władysław Harasimowicz

 • Powiaty z siedzibą w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców będą mogły korzystać z finansowania PROW 2014-2020 w ramach lokalnych strategii rozwoju.

• Zmiana w przepisach, to efekt starań podjętych przez Związek Powiatów Polskich.

Jak podaje serwis ZPP "Warto Wiedzieć", dotychczas nie było to możliwe ze względu na zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U poz. 1570).

Wskutek podjętej przez ZPP interwencji w grudniu ubiegłego roku, resort rozwoju wsi przyjął postulat dotyczący zmiany zapisów niekorzystnych dla części środowiska powiatowego i zobowiązał się do jego wprowadzenia przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia. Ministerstwo słowa dotrzymało.

W dniu 18.05.2015 w  Szreniawie Prezes Zarządu LGD Progres Władysław Harasimowicz spotkał się z przedstawicielami Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego Oddział Wielkopolski w osobach: Kazimiera Szymańska - vice prezes; Wiesław Wentlandt - członek Zarządu i Elżbieta Zawadzka - Przewodnicząca Rady. Tematem obrad było określenie warunków współpracy wykorzystujących potencjał obydwu organizacji. Uczestnicy określili kierunki współpracy w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży w promującej zdrowie jedzenie. Organizacje zamierzają również prowadzić wspólnie certyfikację polskich produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych na podstawie przepisów unijnych. Powyższa problematyka wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Progres na lata 2016-2020. Należy dodać, iż w najbliższym okresie czasu zostanie podpisana umowa o współpracy między naszymi organizacjami. 

Władysław Harasimowicz