Słownik:

1)    Deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej - są to wszelkie działania podejmowane na rzecz tworzenia różnych form świadczeń zdrowotnych w środowisku lokalnym mających na celu zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych, zawodowych osobom
z chorobami przewlekłymi, osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, dzieciom i młodzieży;

2)    Dzienny dom opieki medycznej (DDOM) - jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub opieki długoterminowej).
W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych;

3)    Indywidualny plan wsparcia –- plan pracy terapeutycznej z uczestnikiem, tworzony
na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany;

4)    Całościowa Ocena Geriatryczna (COG) – wielowymiarowy, interdyscyplinarny
i zintegrowany proces diagnostyczny służący do określenia problemów zdrowotnych
i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, psychicznych, socjalnych i społecznych) starszego pacjenta celem oszacowania obszarów deficytów funkcyjnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych;

5)    Osoba korzystająca ze wsparcia – osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) w ramach dziennego domu opieki medycznej;

6)    Koszt pobytu – wszystkie koszty związane z objęciem opieką osób zakwalifikowanych do pobytu w dziennym domu opieki medycznej;

7)    Pobyt w dziennym domu opieki medycznej – korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) świadczonych w dziennym domu opieki medycznej;

8)     Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub wskazane przez osobę zakwalifikowaną do dziennego domu opieki medycznej;

9)  Zespół terapeutyczny – zespół powoływany do kompleksowej opieki nad osobami zakwalifikowanymi do dziennego domu opieki medycznej.

Wstęp

Zgodnie z postanowieniami zatwierdzonego w dniu 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) istnieje możliwość podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, wykluczenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie
z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Program daje możliwość przygotowania, przetestowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych poprawiających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Wsparcie sektora ochrony zdrowia w ramach Programu nastąpi poprzez realizację Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Zgodnie z założeniami, standard dziennego domu opieki medycznej zostanie pilotażowo  przetestowany w ramach PO WER, a następnie upowszechniony z wykorzystaniem środków Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach perspektywy finansowej na lata
2014-2020.

 Wstęp

 Konkurs przewiduje utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych (co do zasady starszych) w celu skrócenia liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji, którego najważniejszym elementem, a zarazem punktem wyjścia będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych (ŚCWOS).

Realizacja projektów w ramach konkursu w konsekwencji ma zapewnić by osoby niesamodzielne, w szczególności starsze, miały dostęp do kompleksowego systemu wsparcia społecznego i zasobów społecznych umożliwiających osiągnięcie potencjału koniecznego do samodzielnego funkcjonowania. Ponadto ich celem ma być również poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, w szczególności starszych, w obszarach decydujących o jakości życia, w tym zwłaszcza dających poczucie bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego, a także wsparcie w sposób holistyczny opiekunów faktycznych ww. osób niesamodzielnych.

Idea Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych powstała w odpowiedzi na zdiagnozowaną m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju potrzebę deinstytucjonalizacji opieki medycznej i społecznej, która jest rozumiana jako przejście od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. System wsparcia osób starszych jest również odpowiedzią na problemy starzejącego się społeczeństwa, a jego głównym celem jest zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych i zawodowych osobom niesamodzielnym w tym z chorobami przewlekłymi,
z niepełnosprawnością czy w szczególności w podeszłym wieku oraz ich opiekunom.

Elementy schematu systemu wsparcia osób starszych

W ramach projektu osoba niesamodzielna (co do zasady starsza) wraz z opiekunem faktycznym będzie miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, na który będą składać się następujące usługi:

      I.          

·   Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych, w ramach którego będzie koordynowane wsparcie udzielane uczestnikom poprzedzone ustalonym indywidualnym planem wsparcia, wskazującym możliwości wsparcia w zakresie usług opiekuńczych bądź opieki medycznej oraz realizowany będzie program działań wspierających skierowany w szczególności do opiekunów faktycznych,

·      Dzienny Dom Opieki Medycznej– planowany jako podstawowa forma wsparcia uczestników,

·      mieszkanie wspomagane w ramach opieki wytchnieniowej,

·      hospicjum domowe,

·      dzienny dom pomocy

·      usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  

·      pielęgniarska opieka długoterminowa.

    II.                  ·      hospicjum stacjonarne.

Informujemy, iż z inicjatywy LGD niewybranych do realizacji PROW 2014-2020 skierowaliśmy pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi następującej treści:

 

 

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspolna 30

00-930 Warszawa

 

 

                                   Szanownv Panie Ministrze

 

 

 

Reprezentujemy grupe dwunastu Lokalnych Grup Dtiatania, ktore nie otrzvmaiv/doflnansowanla

w roku 2016 na reallzacje Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w rarnach R/zWOju Lokalnego

Kierowanego przez Spolecznosc (RLKS). Grupy te reprezentuja mieszkanco;'" obszarow wiejskich

z terenu 6 wojewodztw: Dolnoslaskiego, Zachodnicpomorsklego, WielkQPolskiego,

• ' '·1 •

M,azowieckiego i Lubelskiego. Powierzchnia dziatania naszvch grup dzlalanla obejmuje obszar

ponad 1,2 % powierzchni Polski, a llczba ludnosci to ok. 365265 mieszkaricow.

Pytanie, z Jakim wvstepulernv do Ministerstwa Rolnictwa i Rozweju Wsi, brzmi:

ezy Ministerstwo przewiduje kolejny nabór na realizacj~ I,.SRdla Lokalnych Grup Dziatania, które

.., J.

nie otrzymaty dofinansowania w pierwszym rozdaniu? Jesll tak, to kiedy i na jakich warunlkach?

Rozporządzenie PE nr 1303/2013 w art. ~ 3 pkt- 4 daje mpiliwosc wybrania dodatkowvch

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznesc do dnia ~1.12.2917 f:roku. Czy

w takiej sytuacji sarnorzadv Województw będą zobligowane do ogtoszenta :naboru dla

Lokalnych Grup Dziatania, ktore nie zostaty wybrane: w pierwszym'naborze..

Wybor nowych strategii rozwoju ,Iokalnego umozliwi mleszkancom- obszarów wiejskich>rozwój

wielu przedslewzieć i projektów przyczyniajqcych s do wyrównvwania dvsproporcji w.ppziomie

. rozwoju spoteczno-gospodarczego poszczegolnvch obszarow Polski. ,.'

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powvższvch jakże wainych dfla nas kwestii, poniewai lokalna

spotecznosc jui ubolewa nad brakiem rnczllwosci realizacji strategii w bieżącvrn okresie

programowania,

 

Liczqc na rvchta.odpowledz,

 

Projekt „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego na podstawie Umowy powierzenia i zarządzania środkami funduszu pożyczkowego w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” nr 24/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 14 lipca 2016 r., nr 26/BGK/2016/PB-WWSII zawartej 26 października 2016 r. oraz nr 31/BGK/2017/PB-WWSII zawartej 21 lipca 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla planujących rozpoczęcie działalności lub utworzenie stanowiska pracy w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

W ramach projektu udzielane są pożyczki oprocentowane na poziomie 0,44% w skali roku, bez wkładu własnego, prowizji i opłat.

Zapraszamy.

Od 10 sierpnia 2017 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków pożyczkowych w ramach Projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II – Makroregion Północno-Zachodni”. Zapraszamy do naszych oddziałów

MIEJSCE: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, Poznań 

 

9.30-10.00 

Powitalna kawa i rejestracja uczestników 

10.00-10.15 

Otwarcie Forum i słowo wstępne 

Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Justyna K. Ochędzan – Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych