Deklaracja Członkowska

 

Imię:

………………………………………………

Nazwisko:

………………………………………………

Data i miejsce urodzenia:

………………………………………………

Seria i numer dokumentu tożsamości:

………………………………………………

Numer PESEL:

………………………………………………

Adres zamieszkania:

………………………………………………

Gmina:

………………………………………………

Adres poczty elektronicznej (e-mail):

………………………………………………

Tel. kontaktowy:

………………………………………………

 

Reprezentowany sektor: …………………………………………………..

(publiczny, przedsiębiorca, rolnik, organizacja pozarządowa)

 

Zgłaszam akces do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania "PROGRES” i akceptuję jego założenia oraz zasady działania określone w Statucie.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w złożonej przeze mnie deklaracji, przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania PROGRES” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

 

Podpis i data              .  …………………………………….

 

 

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia „Lokalana Grupa Działania PROGRES”

 

Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą nr …………… z dnia …………… postanawia przyjąć Pana/Panią …………………………………………………………………………. w poczet członków Stowarzyszenia LGD PROGRES

Status członka: ……………………………………………….

Reprezentowany sektor: ……………………………………

 

……………………..………

Podpis Prezesa Zarządu

 

Data wpłynięcia wniosku pierwotnego: ……………...............

Data wpłynięcia modyfikacji: …………………………………….