Poniżej podajemy niezbędne Informacje uzupełniające do naboru w ramach WRPO priorytet 7.2.2 będące konsekwencją informacji zawartych w regulaminie konkursu Poddziałania 7.2.2 (LGD), s. 75-76: "7.1.5. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, aby projekt stanowił odpowiedź  na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, biorąc pod  uwagę trendy  demograficzne  i  poziom  dostępności  usług  społecznych  na  tym  obszarze. Zasadność  profilowania interwencji w kierunku udzielania usług społecznych będzie oceniana w oparciu  m.in. o raport "Diagnoza   sektora usług społecznychw województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami"  a  także  w  oparciu  o  rzetelnie  przeprowadzoną   analizę   przez Beneficjenta (zgodnie z kryterium dostępu nr 4).
Władysław Harasimowicz                                                                                                                                   Prezes Zarządu LGD Progres 
Działalność asystentów rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015

Polecamy lekturę naszego opracowania dotyczącego asystentury rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015. Materiał stanowi podsumowanie 4 lat działalności asystentów rodziny na terenie Wielkopolski.  Analiza powstała w oparciu o sprawozdania z  realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz raport z wynikami kontroli NIK pt. „funkcjonowanie asystentów rodziny  w świetle ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej”.

Cofnijmy się pamięcią do 2012 roku – asystent rodziny pojawia się jako nowy zawód w obszarze pomocy społecznej, powołany do wspierania rodzin z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W 2012 roku 122 wielkopolskie gminy zatrudniają 173 asystentów. W 2012 roku w skali województwa, 7,2% rodzin korzystających z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych była objęta wsparciem asystenta rodziny.

Jak jest teraz?

Po aktualne dane na temat tego, jak kształtuje się sytuacja w obszarze asystentury rodziny zapraszamy do lektury raportu.

Działalność asystentów rodziny w województwie wielkopolskim w latach 2012-2015

 
Raport „Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU)”

Zapraszamy do lektury raportu „Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego na podstawie syntetycznego miernika ubóstwa (SMU)”, opracowanego przez Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej, działającego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Wiedza na temat zjawisk społecznych analizowana w ujęciu wojewódzkim i powiatowym przedstawia uśrednione wartości wskaźników i dopiero wgląd w sytuację poszczególnych gmin w powiecie, ukazuje faktyczne wewnątrzwojewódzkie różnice i podobieństwa wielkości pewnych zjawisk. Należałoby zadać sobie pytanie, co takiego daje nam szczegółowa wiedza dotycząca gmin? Informacje agregowane na gminnym poziomie dają nam możliwość zaplanowania zindywidualizowanych działań, wypracowania narzędzi skrojonych na miarę i możliwości poszczególnych samorządów. Ta zasada jest priorytetowa np. w planowaniu wydatkowania środków europejskich – zaplanowana interwencja adekwatna do zdiagnozowanych deficytów.

Autorki raportu analizują wartości syntetycznego miernika ubóstwa (SMU), obliczonego dla wszystkich wielkopolskich gmin, na który składają się następujące wskaźniki cząstkowe:

  1. w wymiarze finansowym: Dochód w gminie przypadający na 1 mieszkańca, Liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne), Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy w % liczbie wszystkich osób korzystających z pomocy,
  2. w wymiarze warunków życia: Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w %, Powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, Odsetek mieszkań w zasobach gminnych, w których zaległość w opłatach wynosi ponad 3 miesiące, w stosunku do ogóły mieszkań gminnych, których mieszkańcy zalegają w opłatach,
  3. w wymiarze sytuacji na rynku pracy: Wskaźnik bezrobocia, Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie wszystkich osób bezrobotnych.

Coroczna aktualizacja wskaźników opierać się będzie na danych pochodzących z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zachęcamy do lektury! –>

Ubóstwo w gminach województwa wielkopolskiego

 

Raport Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami

Zachęcamy do lektury raportu z badania „Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami”. Raport zawiera wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, mających na celu diagnozę stanu obecnego oraz ocenę perspektyw rozwojowych sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim.
W badaniu przeanalizowano m.in.: usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami w różnym stopniu niesamodzielnymi, usługi wsparcia rodziny, usługi pieczy zastępczej oraz usługi w mieszkaniach chronionych.

Badanie sfinansowane zostało w ramach projektu systemowego „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.