Poniżej przedstawiamy projektowane zmiany do Rozp. 1303/2013:

Informacja ta została przekazana przez Łukasza Tomczaka Naczelnika Wydziału (Wydział Rozwoju Terytorialnego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

"W związku z art. 1 pkt 22 projektowanej ustawy (tj. nowe brzmienie art. 43 ustawy zmienianej) – proponuje się zmianę art. 21 ustawy o RLKS (dodanie stosownego przepisu do projektowanej ustawy) poprzez dodanie po ust. 1 ust. 1a – 1c w brzmieniu:

1a. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

 1b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1a, wydłuża termin określony w ust. 1 o 7 dni.

1c. Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.”.

 W uzasadnieniu do projektowanej zmiany wskazano, że proponuje się wprowadzenie możliwości wezwania wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku przez LGD okaże się, że niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, a więc tych zadań które leżą w kompetencji LGD. Należy zaznaczyć, że skorzystanie z takiej możliwości przez LGD nie miałoby charakteru fakultatywnego, gdyż konieczne jest zapewnienie spełniania zasady równego traktowania wnioskodawców.

W przypadku wezwania wnioskodawcy do uzupełnień przez LGD, termin na dokonanie wyboru operacji w ramach danego naboru ulegałby wydłużeniu o 7 dni. Należy podkreślić, że wezwania wnioskodawcy przez LGD nie byłoby elementem kontroli administracyjnej wniosku, którą prowadzi samorząd województwa (SW). Zakres kontroli administracyjnej nie ulegałby zmianie.

 Sam fakt niezłożenia przez wnioskodawcę uzupełnień w LGD nie byłby podstawą do automatycznego niedokonania wyboru operacji przez LGD ani odmowy przyznania pomocy przez SW, jednak niezłożenie wyjaśnień lub dokumentów, które są niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia może skutkować uznaniem przez LGD operacji za niezgodną z LSR lub niespełniającą części kryteriów wyboru operacji, gdyż zgodnie z regulacją projektowaną w ust. 1c, wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

W naszej ocenie taka formuła procedowania pozwoli na dokładniejszą ocenę wniosku pod względem ekonomicznym, który jest kluczowym parametrem przyznania dotacji. Opieranie się tylko na wskaźniku NPV podanych przez beneficjentów nie daje podstawy do profesjonalnej oceny ekonomiczności przedsięwzięcia wnioskującego. Wykonanie analizy rentowności projektu za pomocą wskaźników IRR,MIRR,PI, DPP pozwoli oceniającym projekty poprawnie ocenić trafność dotacji.

LGD Progres proponowała Sieci Wielkopolska przeprowadzenie szkoleń  w zakresie  doradztwa na etapie tworzenia wniosków jak i pisania biznesplanów ale nie spotkało się to z zainteresowaniem wielkopolskich LGD. Z naszych spostrzeżeń oraz rozmów z przedstawicieli LGD wynika, iż podstawą oceny wniosków stanowią subiektywne odczucia oceniających a nie profesjonalna ocena przyznawaniia dotacji.

Władysław Harasimowicz

Prezes Zarządu LGD Progres