Rada Ministrów w dnia 17 marca 2015 r. podjęła uchwałę nr 34 i przyjęła  wieloletni program „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020. Jest to o tyle interesujące, że pozwala zlecać administrowanie tym projektem organizacjom pozarządowym.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu, charakteryzujących się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji ogółem lub brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych poza miejscem ich zamieszkania. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 

Placówka powinna być usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów z różnych lokalizacji

jednostki samorządu.

Minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu

„Senior-WIGOR” pozbawionego barier funkcjonalnych powinien uwzględniać:

• 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali

spotkań, jadalni, podłogi wykonane z materiałów antypoślizgowych,

• pomieszczenie lub pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażone

w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku

przygotowanego przez seniorów,

• 1 pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer

z dostępem do internetu, kanapy i fotele,

• 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub

kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności

seniorów (np. materace, leżanka, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń

indywidualnych itp.),

• pomieszczenie do odpoczynku z pięcioma miejscami do leżenia,

• 1 pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko

pojęta praca socjalna,

• pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi

szafkami,

• 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), uchwyty przy toalecie,

umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,

• wydzielone miejsce w łazience na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do

prasowania,

• pokój pielęgniarski,

• plac z ogrodem.

Władysław Harasimowicz