• Powiaty z siedzibą w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców będą mogły korzystać z finansowania PROW 2014-2020 w ramach lokalnych strategii rozwoju.

• Zmiana w przepisach, to efekt starań podjętych przez Związek Powiatów Polskich.

Jak podaje serwis ZPP "Warto Wiedzieć", dotychczas nie było to możliwe ze względu na zapisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U poz. 1570).

Wskutek podjętej przez ZPP interwencji w grudniu ubiegłego roku, resort rozwoju wsi przyjął postulat dotyczący zmiany zapisów niekorzystnych dla części środowiska powiatowego i zobowiązał się do jego wprowadzenia przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia. Ministerstwo słowa dotrzymało.

 

Zmiany w dobrym kierunku

W projekcie MRiRW zmieniającego wspomniane rozporządzenie wprowadzono propozycję następującego brzmienia &3 ust. 4 „O pomoc może ubiegać się również (…) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust 1. Pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1”.

Zmianę tę resort uzasadnił następująco: Ze względu na fakt, iż o pomoc w ramach przedmiotowego poddziałania mogą ubiegać się także jednostki samorządu terytorialnego będące powiatami, zasadnym jest wprowadzenie do rozporządzenia analogicznej regulacji dotyczącej powiatów, co znalazło odzwierciedlenie w § 1 pkt 1 lit. b i pkt 13 lit. d projektowanego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę, że w skład powiatu mogą wchodzić zarówno gminy, których obszar jest objęty LSR, jak i te które nie są objęte LSR ze środków której powiat ubiega się o wsparcie, koniecznym jest zapewnienie żeby operacje zakładające inwestycje realizowane były na obszarze tych gmin, które są objęte LSR.

 

Władyłsław Harasimowicz

Prezes Zarzadu

LGD Progres