W dniu 20.11.2015 r. w Urzędzie Gminy Komorniki odbyło się spotkanie zespołu roboczego d/s LSR. Tematem spotkania było omówienie Raportu podsumowującego badanie społeczne (ankiety) PROW 2014-2020 (konsultacje społeczne>raport dot.ankiety). Należy dodać, iż ankietowanie bezpośrednie rozpoczęliśmy już w miesiącu styczniu i lutym uczestnicząc w spotkaniach wiejskich na terenie Gminy Komorniki.  W kolejnych miesiącach uruchomiliśmy badanie internetowe on-line gdzie odnotowaliśmy 900 wejść. W trakcie spotkania raport został omówiony przez eksperta dra Rafała Kurczewskiego który przedstawił analizę SWOT i wnioski dotyczące celów głównych i szczegółowych LSR. Następnie Prezes Zarządu Władysław Harasimowicz przedstawił wnioski wynikające z analizy Kart projektów jakie wpłynęły do Biura LGD od potencjalnych beneficjentów PROW w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej oraz niekomercyjnych projektów grantowych.

 Pozwoli to na sporządzenie harmonogramów rzeczowo-finansowych włącznie z zaplanowaniem terminów przyznawania dotacji. ( zdjęcia> Galeria). Na podstawie konsultacji społecznych przeprowadzonych wg powyższych metod na obszarze objętym LSR określono grupy szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz problemów i obszarów interwencji odnoszących się do tych grup, jako grup defaworyzowanych na rynku pracy przyjęto:  

- osoby „50 plus”

- młodzież (osoby poniżej 24 roku życia)

- niepełnosprawni- bezrobotni

- kobiety - które szczególnie na terenach wiejskich mają problemy ze znalezieniem pracy

- przedsiębiorcy (50% budżetu LGD powinno być przeznaczone na tworzenie i rozwój działalności gospodarczej).

 Władysław Harasimowicz