ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w pkt. 3.1.1  Regulaminu konkursu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES

Komorniki, ul. Stawna 1,  62-052 Komorniki

 

 

zaprasza do złożenia oferty, która jest:

 

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) realizujących wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie do: Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)  - projekty konkursowe - tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego: MIASTO POZNAŃ

 

 I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES

 Adres: Komorniki,  Stawna 1,  62-052 Komorniki

 NIP: 777-324-11-46

REGON: 302814602

Forma prawna: Stowarzyszenie, reprezentowane przez Władysława Harasimowicza

 II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Postępowanie prowadzone zgodnie z USTAWĄ z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201)  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475), Ministerstwo Rozwoju MR/H 2014-2020/23(3)07/2017Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzone przez Mateusza Morawieckiego Ministra Rozwoju i Finansów, Warszawa, 19 lipca 2017 r. oraz wytycznymi IZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regulamin konkursu: Konkurs zamknięty nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7, Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2,  Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: lgdprogres.pl

 Zamówienie stanowiące przedmiot  niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne  Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne

  I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Zapytanie ofertowe  dotyczy:

 Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór partnera (lub partnerów) realizujących wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe (w tym tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego: MIASTO POZNAŃ).

Partnerem może być:

- podmiot ekonomii społecznej,

 - organizacje pozarządowe,

 - instytucje rynku pracy,

 - podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,

 - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

 - państwowe jednostki budżetowe,

 - podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),

 - niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,

 - jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Nazwa partnera i data powstania

Lp.

Zasoby ludzkie

Zasoby techniczno - organizacyjne

Zasoby finansowe

1.

 

 

 

 Przewidywany termin realizacji (nie dłużej niż 36 miesięcy): 01 10. 2018 – 30.09. 2021

 Udział Partnera może obejmować realizację poniższych zadań:

1.   Rekrutacja uczestników

2.     Opiekę medyczną

3.     Opiekę pielęgniarską,

4.     Opiekę mentora,

5.     Rehabilitację,

6.     Opiekę psychologiczna,

7.     Kształcenie informatyczne,

8.     doradca zawodowy,

9.     pośrednik pracy,

10.  Organizację zajęć koedukacyjnych (młodzi – seniorzy),

11.  Kształcenie kompetencji przyszłych wolontariuszy dla seniorów,

12.  Organizacja ośrodka pobytu dziennego,

13.  Organizację całodobowego punktu kontaktowo poradniczego,

14.  Inne zaproponowane przez Partnera – mieszczące się w zadaniach konkursu.

 Warunki jakie powinien spełnić Partner:

1.   Partner jest zarejestrowany – posiada osobowość prawną.

2.   Partner w statucie lub wykazie działalności gospodarczej posiada wpisane, m.in. poniższe zadanie/ zadania do realizacji:

a)      tworzenie instytucjonalnych struktur opiekuńczych oraz podejmowanie działań profilaktyczno – terapeutycznych wśród dzieci i osób starszych w tym prowadzenie domów dziennego i stacjonarnego pobytu osób starszych,

b)    prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,

c)     działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

d)    organizowanie ośrodków i prowadzenie zajęć leczniczo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

e)     inicjowanie działalności rehabilitacyjnej oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych osób, prowadząc do ich jak największej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej,

f)     ochrona i promocja zdrowia,

g)    opiekę medyczną,

h)     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

i)       kształcenie uzupełniające dla dzieci i młodzież i kształcenie ustawiczne dorosłych sprzyjające budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy,

j)      prowadzenie działalności szkoleniowej dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pełnej aktywności społecznej i rozwoju osobistego,

k)    działanie na rzecz spójności społecznej.

 I.       SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:

 Oferty należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na adres biura: Komorniki, ul. Stawna 1,  62-052 Komorniki

1.    Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (nie np. data nadania czy  data stempla pocztowego).

2.   Termin złożenia oferty: do  22 lutego 2018 r. do godz. 08.00

 3.   Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego.

 4.   Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

 5.   Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.

 6.   Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

 7.   W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym:

 imię i nazwisko: Władysław Harasimowicz, tel. 602677734, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 I.       INFORMACJE DODATKOWE:

 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści zapytania ofertowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej: lgdprogres.pl

 1.   Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania 

do momentu upublicznienia modyfikacji.

 2.   Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.                                                                                                                           

 

                    Władysław Harasimowicz

                  Prezes Zarządu LGD Progres  

 W załączeniu:    

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

2.    Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

 

 

 


 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

 

………………………………………………….

 Pieczęć Wykonawcy

 

 Dotyczy zapytania ofertowego w związku z planowaną  realizacją projektu: aw Harasimowicz 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe (w tym Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne  Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe (w tym tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego: MIASTO POZNAŃ).

 

 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

 KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..…………………

reprezentujący/a: ……………………………………………………………………………………

 

oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym adres:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES, Komorniki, ul. Stawna 1,  62-052 Komorniki tel. 602677734 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w związku z planowaną  realizacją projektu: Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)  - projekty konkursowe - tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego: MIASTO POZNAŃ

 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej   (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 Miejscowość ……………………….……, dnia ……………………………..

 

(Wykonawca lub osoba działająca
w imieniu Wykonawcy)

 


 

 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

 

 FORMULARZ OFERTY

Postępowanie prowadzone zgodnie z USTAWĄ z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201)  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475), Ministerstwo Rozwoju MR/H 2014-2020/23(3)07/2017Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzone przez Mateusza Morawieckiego Ministra Rozwoju i Finansów, Warszawa, 19 lipca 2017 r. oraz wytycznymi IZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regulamin konkursu: Konkurs zamknięty nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7, Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2,  Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na: prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie do: Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)  - projekty konkursowe - tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego: MIASTO POZNAŃ

 

Przewidywany termin realizacji oferty (nie dłużej niż 36 miesięcy): 01 10. 2018 – 30.09. 2021

 

DANE PARTNERA

 
 
 

Nazwa Wykonawcy:

 

Województwo:

 

Kod pocztowy: .

 

Miejscowość:

 

Ulica:

 

Nr domu, nr lokalu:

 

NIP*/PESEL:

 

REGON:

 

e-mail do kontaktu:

 

Telefon do kontaktu:

 

 

 

OFERTA PARTNERSTWA

Specyfikacja szczegółowa.

 

 

 

Nazwa partnera i data powstania

Lp.

Zasoby ludzkie

Zasoby techniczno - organizacyjne

Zasoby finansowe

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA:

1)  Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Oświadczam/y, iż posiadam/y doświadczenie, odpowiednią kadrę i kwalifikacje oraz znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

3)    Oświadczam/y, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

\

 Miejscowość ............................, dnia ...................................

 

 

            ......................................................

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy

lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy)