Nie każdy ma bardzo kreatywne podejście do biznesu i nie każdy chce uruchomić innowacyjny start-up, ale wiele osób chciałoby pracować na własny rachunek. Zobacz, z którego wsparcia najlepiej skorzystać w Wielkopolsce.

Umożliwiają to zarówno pożyczki z JEREMIE 2 oraz pożyczka na start z (w Wielkopolsce udzielana udzielana przez OCWP), jak i dotacje urzędu pracy czy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (m.in. poddziałanie 6.3.1). Na innej zasadzie funkcjonują inkubatory technologiczne i biznesu, w których w początkowym okresie działalności uzyskasz dostęp do wiedzy, lokalu, oprogramowania, infrastruktury badawczej, usług księgowych i doradczych. Na polskim rynku funkcjonują też fundusze inwestycyjne private equity, a także prywatni inwestorzy, do których dostęp umożliwiają sieci aniołów biznesu. Ci ostatni dokonują ryzykownych inwestycji na duże kwoty, które czasem przynoszą ogromny zysk.

Skoncentrujmy się tym razem na podstawowym wsparciu dla największej liczby osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Uruchamiają one najczęściej drobne przedsięwzięcia usługowe, typu gabinet kosmetyczny i fryzjerski, usługi budowlane i remontowe czy handel internetowy. Porównajmy dotacje z powiatowych urzędów pracy oraz WRPO 2014+.

Dotacja z PUP

Dotacje ze środków krajowych na uruchomienie własnej działalności gospodarczej przyznają powiatowe urzędy pracy (PUP). Ich wysokość nie przekracza sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Według komunikatu GUS, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4255,59 zł, czyli ok. 25 tys. zł. W praktyce taka dotacja zwykle wynosi ok. 20 tys. zł (jej wysokość jest uzależniona także od przyznanych urzędowi środków na dany rok).

Aby otrzymać w urzędzie pracy pieniądze na działalność gospodarczą, musisz spełnić kilka warunków, m.in. mieć status osoby bezrobotnej (od 1-3 miesięcy), nie możesz już być studentem studiów dziennych. Nie mogłeś też w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzić działalności gospodarczej. Zaletą tego wsparcia jest szybkość, stosunkowo niewielkie obciążenia związane z jego pozyskaniem (wniosek i kilka załączników), niewymagany, a jedynie sugerowany wkład własny (mogą to być sprzęty typu komputer i drukarka). Nie ma ograniczeń wiekowych. Do wad można by zaliczyć konieczność zabezpieczenia dotacji przez poręczycieli, co oznacza, że jeśli zakończysz prowadzenie działalności przed upływem 12 miesięcy, to poręczyciele zwrócą urzędowi Twoją dotację.

Dotacja z WRPO 2014+

W ramach poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość” WRPO 2014+ dotacje przyznają operatorzy działający w Wielkopolsce, którzy organizują projekty przygotowujące ludzi do uruchomienia własnej firmy. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby wcześniej bierne zawodowo lub bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy, zameldowane na terenie gmin, w których realizowany jest projekt. Warunkiem przystąpienia do projektu jest ukończenie przez osobę, która chciała w nim uczestniczyć, 30. roku życia. Ponadto dodatkowymi preferencjami objęte są osoby: długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy, w wieku 50+, kobiety, z niepełnosprawnościami.

Do projektów rekrutuje się ludzi posiadających predyspozycje przedsiębiorcze i chcące założyć własną działalność gospodarczą. Na etapie rekrutacji przechodzą one testy predyspozycji określające, czy są zdolne do prowadzenia działalności gospodarczej, czy są odporne na stres, jak sobie radzą w trudnych sytuacjach. Następnie przechodzą szkolenie dotyczące zasad prowadzanie działalności gospodarczej, księgowości, biznesplanu czy marketingu i promocji.

Następnie oceniane są biznesplany stworzone samodzielnie przez uczestników projektów. Najlepsze pomysły, według komisji rekrutacyjnej, kwalifikują się do dalszego etapu projektu. Autorzy najwyżej ocenionych biznesplanów rejestrują działalność gospodarczą i otrzymują wsparcie finansowe. Składa się ono z jednorazowej dotacji inwestycyjnej, której maksymalna kwota nie przekracza sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (taka sama zasada jak w dotacjach PUP). Drugim składnikiem jest wypłacane co miesiąc (przez pół roku lub rok) wsparcie pomostowe, które nie powinno przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017 r. było to 2000 zł brutto). Na dłuższej wypłacane wsparcie pomostowe mogą liczyć osoby, których przedsięwzięcia dotyczą OZE lub inteligentnych specjalizacji regionu.

Wybór należy do Ciebie

Mamy nadzieję, że ta charakterystyka obu form dotacji – z powiatowych urzędów pracy i  z WRPO 2014+ – pomoże Ci podjąć decyzję. Jeśli nie czujesz się pewnie w biznesie i potrzebujesz przygotowania, zdecydowanie lepiej, byś wziął lub wzięła udział w projekcie realizowanym w ramach poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”. Skorzystasz z dodatkowego szkolenia i wsparcia doradczego. Dowiesz się, czy planowany przez Ciebie biznes ma szanse utrzymać się na rynku. Poza tym możesz otrzymać nieco większą pomoc finansową niż z urzędu pracy (dochodzi jeszcze wsparcie pomostowe).

Jeśli jednak wiesz, jak prowadzić działalność i czujesz się pewnie, szybciej otrzymasz dotację z PUP. A może wolisz sięgnąć po którąś ze wspomnianych na początku artykułu pożyczek? Wybór należy do Ciebie. Powodzenia!

Tu możesz sprawdzić listę projektów wspartych z poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość” WRPO 2014+, których realizacja rozpocznie się w 2018 r.