W związku informacją o projekcie 4.5.4 ogłaszamy nabór na partnerów do realizacji projektu "Edukacja ekologiczna."

Info: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 602677734

Pozostałe informacje w tekście poniżej.

LGD Progres

 

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 28 lutego 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.                                                                                                                

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać: 

 1. jst i ich związki,
 2. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 3. samorządowe osoby prawne,
 4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 5. szkoły wyższe,
 6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 7. jednostki naukowo-badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,
 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Typy projektów można łączyć.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:

 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020;
 • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 14 000 000 zł.

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis wynosi: 700 000 PLN.

Minimalny wkład własny: 15. % wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o konkursie (379.3 KB)

2 Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.5.4 (788.9 KB)

3 Warunki formalne (228.1 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (376.6 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego w zakresie obsługi LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (601 KB)

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

8 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (częśc opisowa) (876.5 KB)

9 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalnosci (częśc obliczeniowa) (145.3 KB)

10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (482.5 KB)

10.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

11 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (391.5 KB)

11.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

12 Wzór uchwały z zobowiązaniem do realizacji projektu (377 KB)

12.1 Załącznik do zobowązania do realizacji projektu pn. kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

13 Załacznik nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

15 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

16 Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

17 Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (312.9 KB)

18 Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

19 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.3 KB)

19.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

20 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

21. Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

22 Załącznik nr 27 do wniosku - Oswiadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

23 Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

24 Załącznik nr 28 - Formularz informacji pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (324 KB)

25 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (74.7 KB)

26 Załącznik nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

27 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w  Regulaminie konkursu.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES 

Komorniki, ul. Stawna 1,  62-052 Komorniki

 

 

zaprasza do złożenia oferty, która jest:

 

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) realizujących wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie do: Przedmiotem konkursu są projekty określone Regulaminie Konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 konkurs nr RPWP.04.05.04-IZ-00-30-001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś prioretytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałanie: Edukacja Ekologiczna pkt. H Partnerstwo.

 

 I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

 Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES

 Adres: Komorniki,  Stawna 1,  62-052 Komorniki

 NIP: 777-324-11-46

REGON: 302814602

Forma prawna: Stowarzyszenie, reprezentowane przez Władysława Harasimowicza

 II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Postępowanie prowadzone zgodnie z USTAWĄ z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201)  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475), Ministerstwo Rozwoju MR/H 2014-2020/23(3)07/2017Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzone przez Mateusza Morawieckiego Ministra Rozwoju i FinansówWarszawa, 19 lipca 2017 r. oraz wytycznymi IZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regulamin konkursu: w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 konkurs nr: RPWP.04.05.04-IZ-00-30-001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś prioretytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałanie: Edukacja Ekologiczna

 

 Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: lgdprogres.pl

 Zamówienie stanowiące przedmiot  niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś prioretytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałanie: Edukacja Ekologiczna. Termin skladania ofert upływa dnia 15.01.2018 r.

Władysław Harasimowicz

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.