Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 29.12.2017 r. do godziny 15.30.Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 2. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 3. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji. W ramach przedmiotowego typu projektów przewiduje się utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych (co do zasady starszych), które wraz z opiekunem faktycznym będą miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, którego najważniejszym elementem, a zarazem punktem wyjścia będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych.  

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 96 152 122,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 86 030 846,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 10 121 276,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulaminu konkursu 7.2.2 (1.1 MB)

8.1 Schemat systemu wsparcia osób starszych (834.2 KB)

8.2 Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej (643.2 KB)

8.3 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 -EFS (643 KB)

8.4 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (363.4 KB)

8.5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

8.6 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (595.5 KB)

8.7 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.8 Regulamin LSI 2014+ (797 KB)

8.9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1005 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (435.4 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (520.4 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (549.9 KB)

8.12 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (750.2 KB)

8.13 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (766.1 KB)

8.14 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (613.3 KB)

8.15 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (491.3 KB)

8.16 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (427.1 KB)

8.17 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (345.1 KB)

8.18 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (432.9 KB)

8.19 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.3 KB)

8.20 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej (636.6 KB)

8.21 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera - 7.2.2 (386.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.