SZCZEGÓŁY KONKURSU - OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarówno ogłoszenie konkursu, jak i nabór wniosków nastąpi w IV kwartale 2017 r.

-ˇ ogłoszenie konkursu – październik 2017 r.

-ˇ nabór wniosków o dofinansowanie – listopad 2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie

internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wnioskodawcy będą mogli przesyłać wnioski o dofinansowanie projektu

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu

Informatycznego (LSI-2014+)

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

w obszarze zdrowia na lata 2014-ˇ2020

 

Deinstytucjonalizacja opieki medycznej – proces przejścia od usług

świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na

poziomie lokalnych społeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi

wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z jednej

strony rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności,

z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej.

Ważne dokumenty:

• Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych

społeczności

• Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych

społeczności – zestaw narzędzi

 

Co to jest deinstytucjonalizacja usług?

Usługi świadczone w lokalnej społeczności – usługi umożliwiające osobom

niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu

osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują

tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych

i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich

 

Na czym polega deinstytucjonalizacja usług?

 

Usługi świadczone w lokalnej społeczności są świadczone w spos.b:

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak

najbardziej zbliżony do warunk.w odpowiadających życiu w środowisku

domowym

i rodzinnym;;

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami,

które ich dotyczą;;

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od og.łu społeczności lub nie

są zmuszeni do mieszkania razem;

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed

 indywidualnymi potrzebami mieszkańców

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs:

Ogółem: 101 212 760,00 PLN

- w tym wsparcie finansowe EFS: 86 030 846,00 PLN

- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 10 121 276,00 PLN

- w tym wkład własny: 5 060 638,00 PLN

 

Kto może realizować projekty:

 

§ podmioty ekonomii społecznej,

§ organizacje pozarządowe,

§ instytucje rynku pracy,

§ podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,

§ jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone

przez nie podmioty,

§ państwowe jednostki budżetowe,

§ podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także

przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),

§ niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym

systemie ochrony zdrowia,

§ jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny

 i sytemu pieczy zastępczej, os.b starszych i z niepełnosprawnościami.

 

Opis konkursu: zakres wsparcia

 

Projekt przewiduje:

poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich lub

zwiększenie dostępu do mieszkań chronionych/wspomaganych lub

utworzenie systemu wsparcia os.b niesamodzielnych (co do zasady

starszych powyżej 65 roku życia) w celu skr.cenia liczby i czasu trwania

nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji, kt.rego najważniejszym

elementem, a zarazem punktem wyjścia będzie Środowiskowe Centrum

 Wsparcia Os.b Starszych (ŚCWOS)

 

Schemat środowiskowego Centrum wsparcia Osób Starszych (ŚCWOS)

 

W ramach projektu osoba starsza wraz z opiekunem faktycznym będzie miała

możliwość skorzystania z (w pełni skoordynowanych) następujących usług:

1.Środowiskowe Centrum Wsparcia Os.b Starszych (działanie obligatoryjne) w ramach

którego:

A.będzie ustalany indywidualny plan wsparcia, który poprzedzony staranną diagnozą,

wskaże możliwości wsparcia w zakresie usług opiekuńczych bądź opieki medycznej spośród

wskazanych poniżej (obowiązkowa wsp.łpraca ŚCWOS z lekarzem ubezpieczenia

zdrowotnego).

B.będzie realizowany program działań wspierających skierowany do pacjentów oraz do

opiekunów faktycznych polegający na:

- przygotowaniu pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku po

 opuszczeniu DDOM;

- przygotowani opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki po opuszczeniu szpitala;;

- umożliwieniu dostępu do usług opiekuńczych, miejsc kr.tkookresowego pobytu lub

pobytu dziennego dla osoby niesamodzielnej oraz usług rehabilitacyjnych w salkach do

ćwiczeń (usługa wytchnieniowa);

- wymianie doświadczeń i szkoleniach wspomagających opiekę nad osobami

niesamodzielnymi (szkolenia dla rodzin i opiekunów osób starszych z wykorzystaniem

manekina geriatrycznego);

- poradnictwu (w tym psychologicznym;;

- koordynacji realizacji usług społecznych i medycznych;

2. Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM -ˇ działanie obligatoryjne) -ˇ zgodnie ze

standardem wypracowanym w ramach POWER;

3. Hospicjum domowe (działanie obligatoryjne);

4. Hospicjum stacjonarne (działanie fakultatywne);

5. Mieszkania wspomagane w ramach opieki wytchnieniowej (działanie obligatoryjne) -ˇ

uczestnik projektu będzie miał także możliwość skorzystania z usług mieszkania

wspomaganego, w którym otrzyma dostęp do usług opiekuńczych (opieka pielęgnacyjna),

zajęć rehabilitacyjno-ˇusprawniających i aktywizujących.

6. Dzienny Dom Pomocy – DDP (działanie obligatoryjne) -ˇ osoba niesamodzielna (co do

zasady starsza) będzie miała możliwość skorzystania z usług DDP zapewnianiającego

różnorodność form angażujących ich uczestnik.w w działalność społeczną i kulturalną. DDP

to jednocześnie forma wsparcia opiekun.w faktycznych. W przypadku funkcjonowania na

danym obszarze DDP możliwa jest wsp.łpraca z już istniejącym podmiotem.

7. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w tym rehabilitacji domowej (działanie

obligatoryjne). Będą to usługi pielęgnacyjne, higieniczno-ˇsanitarne, aktywizujące

(wspomaganie samodzielności), integracyjne (kontakt z lokalną społecznością), świadczone

przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 8. Pielęgniarska opieka długoterminowej domowej – działanie obligatoryjne.

 

Kryteria dostępu

1. Projekt w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, jest realizowany wyłącznie przez podmiot

wykonujący działalność leczniczą uprawniony do tego na mocy przepis.w prawa powszechnie

obowiązującego.

2. Projekt zawiera działania ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej

z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej

opieki specjalistycznej, przede wszystkim poprzez:

• zapewnienie lub wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem, lub

• rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w szczeg.lności poprzez rozwój

środowiskowych form opieki.

Oznacza to, że projekt zawiera działania mające na celu przejście od opieki instytucjonalnej do

środowiskowej zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” oraz z „Krajowym

Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”(stosuje się do typu

 projekt.w nr 5).

3. Projekt jest realizowany na podstawie schematu systemu wsparcia os.b starszych

w ramach projektu obejmującego deinstytucjonalizację usług społecznych

i deinstytucjonalizację opieki medycznej, opisanego w dokumentacji konkursowej

 (stosuje się do typu projekt.w nr 5).

4. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do:

• os.b lub rodzin zagrożonych ub.stwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których

mowa w rozdziale 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze właczenia społecznego i

zwalczania ub.stwa z wykorzystaniem środk.w Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego

Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-ˇ2020 (współwystępowanie różnych przesłanek):

• osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób

z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób

z niepełnosprawnością intelektualną i os.b z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;;

• w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich pierwszeństwo ponad wyżej wymienionymi

przesłankami mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których doch.d nie przekracza

150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o

 którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5.Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

6.Projekt skierowany jest do os.b niesamodzielnych (co do zasady starszych) i ma na celu

skr.cenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji (stosuje się do

 typu projekt.w nr 5).

7. W przypadku realizacji projekt.w na podstawie schematu systemu wsparcia osób

starszych w ramach projektu obejmującego deinstytucjonalizację usług społecznych

i deinstytucjonalizację opieki medycznej, opisanego w dokumentacji konkursowej projekt

jest skierowany do jednego z niżej wymienionych obszar.w: powiat chodzieski, powiat

czarnkowsko-ˇtrzcianecki, powiat gnieźnieński, powiat gostyński, powiat grodziski, powiat

jarociński powiat kaliski, Miasto Kalisz (miasto na prawach powiatu), powiat kępiński,

powiat kolski, powiat koniński, Miasto Konin (miasto na prawach powiatu), powiat

kościański, powiat krotoszyński, powiat leszczyński, Miasto Leszno (miasto na prawach

powiatu), powiat międzychodzki, powiat nowotomyski, powiat obornicki, powiat

ostrowski, powiat ostrzeszowski, powiat pilski, powiat pleszewski, powiat poznański,

Miasto Poznań (miasto na prawach powiatu), powiat rawicki, powiat słupecki, powiat

szamotulski, powiat średzki, powiat śremski, powiat turecki, powiat wągrowiecki, powiat

 

wolsztyński, powiat wrzesiński, powiat złotowski.

IZ będzie dążyła do tego aby w każdym z w/w obszar.w, za wyjątkiem powiatu

poznańskiego i Miasta Poznań dofinansowanie uzyskał jeden projekt. Natomiast

w przypadku powiatu poznańskiego IZ będzie dążyła aby dofinansowanie uzyskały

2 projekty, a w przypadku Miasta Poznań, aby były to 3 projekty.

8.Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług, zidentyfikowane na

obszarze jego realizacji, przy uwzględnieniu trend.w demograficznych i poziomu

dostępności usług na tym obszarze.

9.Projekt zapewnia włączenie społeczności lokalnej w realizowane działania zgodnie

z koncepcją empowerment. Włączenie w realizowane działania polega na angażowaniu

w miarę możliwości społeczności lokalnej w podejmowanie decyzji dotyczących projektu

i umożliwieniu jej brania odpowiedzialności za swoje działania, co przekłada się na

świadomość koszt.w, poczucie przynależności oraz poprawę relacji między

 

organizatorem, dostawcami i odbiorcami usług.

10. Beneficjent zapewnia, że w ramach wsparcia dla usług asystenckich/opiekuńczych

w ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług

asystenckich/opiekuńczych w lokalnej społeczności oraz liczba os.b objętych usługami

świadczonymi w lokalnej społeczności przez Beneficjenta w stosunku do danych z roku

poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent zapewnia,

że w przypadku wsparcia istniejących mieszkań chronionych/wspomaganych zwiększy

się liczba miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości

świadczonych usług.

11. Beneficjent zapewnia, że wsparcie dla usług opiekuńczych lub asystenckich lub

tworzenia mieszkań wspomaganych/chronionych polegają na tworzeniu miejsc

świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Miejsca

świadczenia ww. form wsparcia mogą być tworzone zar.wno w nowych podmiotach jak

 i w podmiotach istniejących.

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE

 

1. Wnioskodawca lub partner posiada doświadczenie w obszarze świadczenia usług

społecznych lub usług zdrowotnych

Waga punktowa:

2 -ˇ w przypadku doświadczenia od 3-ˇ4 lat i 11 m-ˇcy w jednym obszarze

3 -ˇ w przypadku doświadczenia od 5-ˇ6 lat i 11 m-ˇcy w jednym obszarze

4 -ˇ w przypadku doświadczenia od 7-ˇ8 lat i 11 m-ˇcy w jednym obszarze

5 -ˇ w przypadku doświadczenia od 9 lat i powyżej w jednym obszarze.

W sytuacji gdy Wnioskodawca lub partner posiada doświadczenie w obu obszarach liczba

punkt.w premiujących zostanie zsumowana. Maksymalna liczba punkt.w do uzyskania

 wynosi 10.

2. Projekt zawiera działania komplementarne do innych projekt.w finansowanych ze

środk.w UE (r.wnież realizowanych we wcześniejszych okresach programowania), ze

środk.w krajowych lub innych źródeł. [Waga punktowa: 5]

3. Projekt jest realizowany przez podmiot ekonomii społecznej lub organizację

pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3. ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub w partnerstwie

z takim podmiotem. [Waga punktowa: 5]

4. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych instrument.w wsparcia np.

 teleopieki. [Waga punktowa: 5]

5. Projekt zakłada tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych

usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie

z indywidualnymi potrzebami usługobiorcy, w tym w godzinach popołudniowych,

wieczornych oraz w weekendy. [Waga punktowa: 3]

6. Projekt jest realizowany na podstawie schematu systemu wsparcia os.b starszych

w ramach projektu obejmującego deinstytucjonalizację usług społecznych

i deinstytucjonalizację opieki medycznej, opisanego w dokumentacji konkursowej.

 [Waga punktowa: 12]