Informujemy, iż z inicjatywy LGD niewybranych do realizacji PROW 2014-2020 skierowaliśmy pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi następującej treści:

 

 

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspolna 30

00-930 Warszawa

 

 

                                   Szanownv Panie Ministrze

 

 

 

Reprezentujemy grupe dwunastu Lokalnych Grup Dtiatania, ktore nie otrzvmaiv/doflnansowanla

w roku 2016 na reallzacje Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w rarnach R/zWOju Lokalnego

Kierowanego przez Spolecznosc (RLKS). Grupy te reprezentuja mieszkanco;'" obszarow wiejskich

z terenu 6 wojewodztw: Dolnoslaskiego, Zachodnicpomorsklego, WielkQPolskiego,

• ' '·1 •

M,azowieckiego i Lubelskiego. Powierzchnia dziatania naszvch grup dzlalanla obejmuje obszar

ponad 1,2 % powierzchni Polski, a llczba ludnosci to ok. 365265 mieszkaricow.

Pytanie, z Jakim wvstepulernv do Ministerstwa Rolnictwa i Rozweju Wsi, brzmi:

ezy Ministerstwo przewiduje kolejny nabór na realizacj~ I,.SRdla Lokalnych Grup Dziatania, które

.., J.

nie otrzymaty dofinansowania w pierwszym rozdaniu? Jesll tak, to kiedy i na jakich warunlkach?

Rozporządzenie PE nr 1303/2013 w art. ~ 3 pkt- 4 daje mpiliwosc wybrania dodatkowvch

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznesc do dnia ~1.12.2917 f:roku. Czy

w takiej sytuacji sarnorzadv Województw będą zobligowane do ogtoszenta :naboru dla

Lokalnych Grup Dziatania, ktore nie zostaty wybrane: w pierwszym'naborze..

Wybor nowych strategii rozwoju ,Iokalnego umozliwi mleszkancom- obszarów wiejskich>rozwój

wielu przedslewzieć i projektów przyczyniajqcych s do wyrównvwania dvsproporcji w.ppziomie

. rozwoju spoteczno-gospodarczego poszczegolnvch obszarow Polski. ,.'

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powvższvch jakże wainych dfla nas kwestii, poniewai lokalna

spotecznosc jui ubolewa nad brakiem rnczllwosci realizacji strategii w bieżącvrn okresie

programowania,

 

Liczqc na rvchta.odpowledz,

 

Stowarzyszente Lider A4

 

55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15

 

Stowarzyszenie Rozwoju zierni Plockiej

 

09-230 Bielsk, Plac Wolnosci 12

 

Lokalna Grupa Dzialania Wspolna Sprawa

 

05-604 [asieniec, ul. Warecka 42

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "w sarno poludnie"

 

05-500 Piaseczno, ul. Szkolna 1

 

Stowarzyszenie "G6 Grzedy Sokalskiej"

 

22-650 taszcz6w, ul. Kr6tka 2

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Dobre Grniny" "DOBRE GMINY' '

72-003 Dobra, ul. Graniczna 24A 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "PR9GRES" S

62 -052 Komorniiki  ul.  Stawna 1

 

Stowarzyszenie LGD Dolina Samy

 

62-090 Cerekwica, ul. Szamotulska 7