Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje działania związane z szeroko pojętą polityką innowacyjną

regionu ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020” (RIS3), w którą wpisują

się obszary inteligentnych specjalizacji regionu. Nieodłącznym elementem realizacji założeń RIS3 jest prowa-

dzenie stałego dialogu z interesariuszami ze świata nauki i gospodarki określanego jako „proces przedsiębior-

czego odkrywania”, którego jednym z ogniw są Grupy Robocze Forum.  

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Moduł I  szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce. Szkolenie adresowane jest do organizacji działającej na obszarach wiejskich lub w małych ośrodkach.

Szkolenia podstawowe – moduł I.

Województwo wielkopolskie, 19-20.04.2018 r., Poznań

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia nowopowstałych firm ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiona zostanie m.in. oferta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Omówione zostaną również źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 lutego 2018 r. w godzinach od 10.00 do 12.00, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, sala posiedzeń nr 2 na parterze.

Do udziału zapraszamy osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 
Niniejszym przekazujemy informację:
 
Szanowni Państwo
 
7 kwietnia w sobotę odbędzie się IV Wielkopolski Kongres Kobiet w Poznaniu! 
 
Pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Wielkopolskę Violetta Ratajczak wraz z Komitetem Organizacyjnym Kongresu zapraszają na to wydarzenie. 
 
Prosimy o rejestrację na stronie: http://bit.ly/IVWKKPoznań . 
 
Wstęp WOLNY, lunch gratis.
 
W załączeniu Program Kongresu . Będzie ciekawie! WARTO BYĆ !
www.bpw-poland.org
 
 
Katarzyna Bekasiak
President Polish Federation of Business & Professional Women (BPW) 
+48 604 24 17 33
www.bpw-poland.org

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych w pkt. 3.1.1  Regulaminu konkursu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES

Komorniki, ul. Stawna 1,  62-052 Komorniki

 

 

zaprasza do złożenia oferty, która jest:

 

prowadzone w trybie wyboru partnera (lub partnerów) realizujących wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie do: Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)  - projekty konkursowe - tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego: MIASTO POZNAŃ